december 2013
18 12 2013

Debattartikel i Ny Teknik - Gör om förslaget som stryper gasnätet

Klimat- och energipolitiken är en viktig del av tillverkningsindustrins export, både när det gäller pris och klimatprestanda för produkterna. För Sverige, som litet och omvärldsberoende land, behöver därför varje liten del av den nationella politiken ses i detta perspektiv. I veckan väntas regeringen fatta beslut kring intäktsramar för gasbranschen som kan få omfattande konsekevenser. De beslut om investeringar i vårt energisystem som sker idag, definierar våra exportmöjligheter i morgon.

Läs hela artikeln
03 12 2013

Ny ledning i Danmark säkrar gas till Sverige

En ny gasledning från Ellund vid tyska gränsen till Egtved på Jylland innebär att kunder även på den svenska sidan kan känna sig lugna för framtida gasleveranser. Idag kommer i stort sett all gas till Danmark och Sverige från Nordsjöfälten, men fyndigheterna där sinar. Danska Energinet har, med stöd av EU Kommissionen, investerat i ny gasinfrastruktur som ytterligare ett steg mot en integrerad energimarknad.

Läs hela artikeln
november 2013
19 11 2013

EU kommissionen premierar LNG-projekt i Sverige

Två projekt i Sverige har meriterat sig upp på EU:s lista över infrastrukturprojekt som är av gemensamt intresse för unionen (PCI, Project of Common Interest). Det ena är LNG-terminalen i Göteborg som Swedegas och Vopak planerar att bygga i samverkan med Göteborgs Hamn. Projektet uppfyller kommissionens kriterier: bidrar till att integrera de inre marknaderna och öka konkurrensen, öka försörjningstryggheten samt sänkta koldioxidutsläpp.

Läs hela artikeln
18 11 2013

Swedegas startar studie om gasinfrastruktur i Bergslagen

Swedegas ska i samarbete med ett antal större industriföretag i Bergslagen klarlägga potentialen i ett gasnät för delar av Bergslagen. Studien ska utgöra ett beslutsunderlag för en möjlig investering i ett gasnät för regionen.

Läs hela artikeln
06 11 2013

Ny rapport om gasmarknadens utveckling

Sverige behöver öka sin försörjningstrygghet vad gäller tillgång till gas. Detta kan ske genom att bygga LNG-terminaler i ett strategiskt läge, anslutna till gasnätet. Försörjningstryggheten kan också ökas genom att ansluta storskalig biogasproduktion till ledningsnäten. Detta sammanfattar slutsatserna för Sveriges del i North West European Gas Regional Investment Plan (GRIP) som publicerats idag.

Läs hela artikeln
oktober 2013
31 10 2013

Debattartikel i VLT - Gasnät minskar klimatutsläpp

”Biogas kan spela en viktig roll i det svenska energisystemet för produktion av förnybart transportbränsle, el och värme och då framför allt lokalt och regionalt”. Alliansregeringens ställningstagande i höstens budgetproposition är helt i samklang med det som faktiskt sker just nu runt om i landet.

Läs hela artikeln
29 10 2013

Debattartikel i Dagens Samhälle - Lyft ut energipolitiken från valrörelsen

Partiledarnas oförmåga att ge klara besked om energipolitiken hotar inte bara jobben och vår ställning som föregångsland. Det riskerar också leda till att vi inte når våra uppsatta miljö- och klimatmål. Därför behöver Sverige en bred och långsiktig politisk överenskommelse om energipolitiken.

Läs hela artikeln
16 10 2013

EU ger stöd till Rotterdams och Göteborgs LNG-samarbete

•EU har idag beviljat 34 miljoner euro (305 miljoner kronor) för utvecklingen av ett gemensamt projekt mellan Rotterdam och Göteborg i syfte att tillhandahålla Liquefied Natural Gas (LNG) för renare transporter till havs. •Infrastruktursamarbetet mellan hamnarna möjliggör att rederier kan investera i nya fartyg för LNG-drift. •LNG medför att sjöfarten bättre kan möta de skärpta utsläppsreglerna för svavel som införs 2015 i Nordsjön, Engelska kanalen och Östersjön.

Läs hela artikeln
september 2013
10 09 2013

Swedegas kritiskt - förslag till regeringsförordning hotar biogasens utveckling

Utvecklingen av regionala nät som gör det möjligt att öka biogasproduktion är nu hotad, liksom uppbyggnaden av distribution för biogas som drivmedel till fordon, säger Swedegas VD Lars Gustafsson.

Läs hela artikeln
juli 2013
16 07 2013

EU-miljoner till LNG-terminal i Göteborgs Hamn

Flytande naturgas till sjöfarten senast år 2015. Det är målet med ett samarbete mellan privata infrastrukturbolag och hamnarna i Göteborg och Rotterdam. Nu får projektet 305 miljoner kronor i stöd av EU.

Läs hela artikeln
11 07 2013

Ny Bulletin board

Sedan 1 maj finns möjlighet för Swedegas överföringskunder att överlåta kapacitet i enlighet med våra överföringsavtal.

Läs hela artikeln
juni 2013
14 06 2013

Internationellt seminarium om förgasning

Världsledande experter från såväl industri och akademi delar med sig av de senaste framstegen inom förgasning vid ”SGC International Seminar on Gasification”, i Göteborg, 16-18 oktober 2013. Seminariet arrangeras av Svenskt Gastekniskt Center (SGC), som Swedegas är delägare i.

Läs hela artikeln
01 06 2013

Swedegas tar idag, 1 juni, över ansvaret för balansen för gas i stamnätet.

Sveriges regering har utsett Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för naturgas, till systembalansansvarig. Swedegas tar över ansvaret från Svenska Kraftnät.

Läs hela artikeln
maj 2013
14 05 2013

Regeringen utser Swedegas till ansvarig för balansen i stamnätet för gas

Sveriges regering har utsett Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för naturgas, till systembalansansvarig. Swedegas tar därmed över ansvaret för balansen för gas i stamnätet från Svenska Kraftnät den 1 juni 2013. Detta innebär att Swedegas sköter både drift och underhåll av systemet samt tillser att konsumtion och tillförsel av gas är i balans, vilket skapar kontinuitet för kunderna.

Läs hela artikeln
april 2013
25 04 2013

100% förnybar gas i svenska gasnätet 2050

Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, ansluter sig idag till Green Gas Commitment vid en ceremoni i Europaparlamentet. Därmed står gasinfrastrukturbolagen i Sverige, Danmark, Holland, Belgien och Frankrike enade bakom målet att ha en 100 procentig koldioxidneutral gasförsörjning i Europa år 2050. För Sveriges del innebär detta att Swedegas fokuserar sina investeringar mot att ha 100 procent förnyelsebar energi i det svenska stamnätet till 2050. Till år 2020 ska 20 procent vara förnyelsebar.

Läs hela artikeln
23 04 2013

Ny tioårsplan för utveckling av gasnät i Europa

Samarbetsorganisationen för europeiska transmissionsnätsoperatörer av el respektive gas, ENTSOG, har nu presenterat sin tioårsplan (Ten Year Network Development Plan, TYNDP) enligt direktiv från EU.

Läs hela artikeln
mars 2013
14 03 2013

Investeringar i europeisk energiinfrastruktur gynnar svensk industri

I den europeiska energiomställningen spelar naturgas en allt viktigare roll. I Tyskland fasas kärnkraft och kol ut till förmån för mer miljövänliga energikällor som vind, sol och gas. De investeringar som nu görs i infrastruktur på kontinenten kommer också svensk industri tillgodo.

Läs hela artikeln
03 03 2013

Gör biogas av elöverskott från vindkraft

Debattartikel tillsammans med (MP), O2 och Swedish Biogas International i Göteborgs-Posten. Långsiktiga mål och effektiva styrmedel kan ge ökade investeringar i biogas och därmed minskat beroende av importerad olja. Med ny teknik kan tillfälliga elöverskott från vindkraften lagras i gasnäten och därmed fördubbla potentialen för biogas, skriver bland andra Peter Eriksson (MP).

Läs hela artikeln
februari 2013
05 02 2013

Sjöfart och industri redo att investera i LNG

Intresset för flytande naturgas, LNG, hos sjöfarten och svensk industri är mycket stort. Det visar en ny undersökning från Swedegas. Nya, tuffare miljökrav på fartygsbränsle i svenska farvatten från 2015 samt industrins behov av att ställa om från olja är de främsta skälen till att växla över till flytande naturgas, LNG.

Läs hela artikeln
05 02 2013

Energigaserna – räddningen för industrin och miljön?

Swedegas deltar i seminarium om energigasernas betydelse för industrin.

Läs hela artikeln