Våra tjänster

Tariff- och reglerkontoinformation

Swedegas publicerar inom ramen för nätkoden för tariffer (NC TAR) (EU) 2017/460, tariff- och reglerkontoinformation, se tabellen eller alternativt filen nedan för information i enlighet med artikel 30.

Nedladdingsbar version av tariff- och reglerkontoinformation

Tariff- och reglerkontoinformation Art 30

TAR NC Förklaring Länk Mer info
Art. 30 (1) (a)(ii) Prognostiserad avtalad kapacitet vid entry- och exitpunkter och därtill hörande antaganden Prognostiserade kapacitetsbokningar MWh(u)/h/y
2019/20: 1 482
2020/21: 1 533
2021/22: 1 655
2022/23: 1 698
Prognosen baseras på historisk gasförbrukning och kapacitetsbokningar på kundnivå och tar hänsyn till trender och kända kommande förändringar. Prognosmodellen utgår från ett normalår temperaturmässigt för den temperaturberoende förbrukningen.
Art. 30 (1) (a)(iv) En strukturerad redovisning av överföringsnätet med en lämplig detaljnivå Consultation document, Appendix 1
Art. 30 (1) (b)(i) De tillåtna eller eftersträvade intäkterna, eler bådadera, för den systemansvarige för överföringssystemet EI:s beslut om intäktsram, sida 1 RP2 (2019-2022):
Tillåtna intäkter: 1 954,4 MSEK, se EI:s beslut
Eftersträvade intäkter: 1 779,7 MSEK
Beloppen redovisas i 2017 års prisnivå.
Art. 30 (1) (b)(ii) Information som rör förändringarna av de intäkter som avses i punkten ovan från ett år till nästa år Indikation om 3,5 % prisförändring per år under 2022-2026. Prisförändringar genomförs i oktober vid start av nytt gasår.
Indikationen är beroende av marknadsutvecklingen och hur regleringen utvecklas.
Art. 30 (1) (b) (iii) (1) Information om kategorier av tillgångar som ingår i den reglerade kapitalbasen och deras totala värde EI:s beslut om intäktsram 2019-2022, bilaga 1 sida 1-3
Art. 30 (1) (b) (iii) (2) Kapitalkostnad och dess beräkningsmetodik EI:s beslut om intäktsram 2019-2022, bilaga 1 sida 1-3
Art. 30 (1) (b) (iii) (3) Kapitalkostnader EI:s beslut om intäktsram, sida 6-8
EI:s beslut om intäktsram 2019-2022, bilaga 1 sida 1-3
Art. 30 (1) (b) (iii) (4) Löpande kostnader EI:s beslut om intäktsram 2019-2022, bilaga 1 sida 4-5
Art. 30 (1) (b) (iii) (5) Incitamentsmekanismer och effektivitetsmål EI:s beslut om intäktsram 2019-2022, sida 9-10
Art. 30 (1) (b) (iii) (6) Inflationsindex EI:s beslut om intäktsram 2019-2022, bilaga 3
Art. 30 (1) (b)(iv) Intäkter från överföringstjänster EI Årsrapporter naturgasföretag - Resultaträkning
Art. 30 (1) (b) (v) (1) Uppdelning av intäkter från kapacitets- respektive volymbaserade överföringstariffer Överföringsavtal, bilaga 4

Fördelning 92/8 under gasåret 2021/2022. Volymbaserade tariffelement förekommer i form av extra områdesförbrukning, se nedan.

Art. 30 (1) (b) (v) (2) Uppdelning mellan entry och exit Fördelning 0,3/99,7 under gasår 2021/22
Art. 30 (1) (b) (v) (3) Uppdelning mellan inhemsk förbrukning och transit Fördelning100/0. Förekommer ingen transit genom Sverige
Art. 30 (1) (b)(vi) (1) Uppburna intäkter samt under- eller överdebitering jämfört med tillåtna intäkter. EI:s Tilläggsbeslut för RP2 Ei har beslutat om underdebitering för RP1 (2015-2018) och sedan även fattat ett påföljande tilläggsbeslut för RP2 (2019-2022) om att öka intäktsramen med 465 307 tkr.
Art. 30 (1) (b)(vi) (2)  Återhämtningsperiod av reglerkontot samt implementerade incitamentsmekanismer.
 
Påföljande tillsynsperiod
Art. 30 (1) (b)(vii) Avsedd användning av auktionstillägget Ej tillämpar i Sverige
Art. 30 (1)(c) (i) Information om de volymbaserade överföringstariffer som avses i artikel 4.3 För de kunder som har mer än en anslutningspunkt tas en avgift för extra områdesförbrukning ut per kWh och per anslutningspunkt.
Art. 30 (1)(c) (ii) Information om de tariffer för andra tjänster än överföringstjänst som avses i artikel 4.4 Överföringsavtal, bilaga 4 Icke-transmissionstjänster innefattar följande tariffelement:
- administrativ avgift
- tryckreduceringsavgift
- avgift för extra områdeskapacitet
- kapacitetstilldelningsavgift för gasvinter respektive gassommar
- kapacitetstilldelningsavgift för rätt till tilldelning av dygnskapacitet
Icke-transmissionstjänster utgör runt 13 % av totala överföringsavgifterna
Art. 30 (1)(c) (iii) Information om de referenspriser och andra priser som tilläpas vid andra punkter än de som avses i artikel 29. Prognostiserade bokningar för gasår 2019/20 uppgår till är 1 482 MWh(u)/h/år. Prognostiserade transmissionsintäker exklusive icke-transmissionstjänster uppgår till 400 MSEK.
Art. 30 (2)(a) (i) Redogör för skillnaden i nivå för överföringstariffer för samma typ av överföringstjänster som tillämpas för den innevarande tariffperioden och för den tariffperiod för vilken informationen offentliggörs. Swedegas tariffkalkylator Indikation om 3,5 % prisförändring per år under 2022-2026. Prisförändringar genomförs i oktober vid start av nytt gasår.
Indikationen är beroende av marknadsutvecklingen och hur regleringen utvecklas.
Art. 30 (2)(a) (ii) Redogör för den uppskattade skillnaden i nivå för överföringstariffer för samma typ av överföringstjänster som tillämpas för den tariffperiod för vilken informationen offentliggörs och för varje tariffperiod under återstoden av reglerperioden. Swedegas tariffkalkylator Indikation om 3,5 % prisförändring per år under 2022-2026. Prisförändringar genomförs i oktober vid start av nytt gasår.
Indikationen är beroende av marknadsutvecklingen och hur regleringen utvecklas.
Art. 30 (2) (b) Förenklad tariffmodell som uppdateras regelbundet, åtföljd av en redogörelse för hur den ska användas så att nätanvändare kan beräkna överföringstariffer som tillämpas för den innevarande tariffperioden och uppskatta deras möjliga vidareutveckling efter denna tariffperiod. Swedegas tariffkalkylator