Våra tjänster

Villkor och avgifter för lagring

Lageråret 2020-05-01 - 2021-04-30

Vår lagertjänst är direkt tillgänglig för alla balansansvariga. Kunder som inte själva är balansansvariga har möjlighet att via en balansansvarig nyttja tjänsten.

Kommersiellt lagerutrymme för 2020-05-01 – 2021-04-30 uppgår till 76 GWh och är fulltecknat.

Lagererbjudande för perioden 2021-05-01 – 2022-04-30

Texten nedan beskriver övergripande vårt lagererbjudande för lageråret 2021-2022. Alla energiuppgifter nedan är angivna i övre värmevärde. Fullständiga lagervillkor och tillhörande dokumentation går att finna till höger. Nytt för i år är att avtalen är på engelska.

För lageråret kommer ett lagerutrymme om 81 GWh för en 30/30 produkt erbjudas i ett auktionsförfarande. Budgivarna lämnar slutna bud där minsta budsstorlek är 1 GWh. Auktionen kommer att genomföras 2021-03-31 kl. 11.00-12.00 med ett reservationspris på 35 SEK/MWh. Inkomna bud utanför denna period och/eller under reservationspriset kommer inte att beaktas.

Högsta bud tilldelas först och därefter i fallande ordning tills 81 GWh har tilldelats. Om summan av alla giltliga bud överstiger lagerutrymmet om 81 GWh så kommer kvantitet för det första budet som orsakar att lagerutrymmet överskrids, att minskas tills lagerutrymmet inte överskrids. Det bud med lägst pris som tilldelats avgör priset för hela auktionen. Nytt för i år är att det också går lämna ett separat bud på hela lagervolymen.

Erbjudet lagerutrymme och kapaciteter för inmatning respektive uttag: 

Erbjudet lagerutrymme: 81 GWh

Abonnemangsavgift: Avgörs i auktionsförfarandet med ett reservationspris på 35 SEK/MWh

Inmatningsavgift: 10 SEK/MWh

Primär inmatningskapacitet:  0,14 % av lagerutrymme per timme

Primär uttagskapacitet:  0,15 % av lagerutrymme per timme

Inmatnings- och uttagskapaciteterna är beroende av avtalat lagerutrymme. Om ett lagerutrymme på 10 GWh avtalas så erhålls en inmatningskapacitet på 14 MWh/h och en uttagskapacitet på 15 MWh/h.

Extra kapacitet för inmatning och uttag

Lagerkund har möjlighet, att mot avgift, utnyttja ytterligare kapacitet för inmatning alternativt uttag. Begäran om sådan extra kapacitet görs i nominering. Möjligheten att tillgodogöra sig extra kapacitet begränsas av aktuella fysiska förutsättningar och av extra kapacitet som medgivits andra lagerkunder. Avgifterna för extra kapacitet som godkänts av Swedegas i samband med nominering är för inmatning 4 SEK/kW samt för uttag 12 SEK/kW.
 

Kontakt

För frågor vänligen kontakta:
Mattias Wesslau, 031-43 93 83
mattias.wesslau@nordionenergi.se alternativt grid@nordionenergi.se