Våra tjänster

Anslutning för att ta ut eller mata in gas på stamnätet

Swedegas erbjuder anslutning till gasnätet för kunder som distribuerar gas eller behöver gasen som bränsle eller råvara, och för dem som vill mata in gas på nätet, till exempel biogasproducenter.

Möjligheterna och kostnaderna för en anslutning varierar beroende på bland annat avstånd till gasnätet, tekniska förutsättningar och hur kundens gasbehov ser ut. I nära samarbete med kunden utvärderar vi förutsättningarna för en anslutning. Därefter tar vi fram ett förslag på hur anslutningen kan göra på bästa sätt, till exempel vad gäller sträckning, typ av rör och anläggning, borrning eller schakt. Vi hanterar alla tillståndsfrågor för anslutningen och tar fram förslag till avtal för anslutning och överföring av gas.

Utöver anslutningen, som Swedegas projekterar och bygger, kan vi åta oss att projektera och bygga ledning och anläggning för kunds räkning.

Swedegas arbetar även för att andra delar av landet ska få tillgång till och kunna distribuera gas på ett effektivt sätt, till exempel genom regionala gasnät. Läs mer om regionala nät här.

Ansluta för att ta ut gas

Företag som distribuerar gas eller behöver gas i sin verksamhet som bränsle eller råvara, kan ansluta till gasnätet för att ta ut gas. För detta krävs i regel både en ny gasledning som ansluter till stamnätet och mätutrustning.

Swedegas står för kostnaderna för anslutningsledningen i de fall intäkterna för den framtida överföringen av gas motiverar investeringen. Om Swedegas överföringsintäkter inte bedöms motivera investeringen tar vi ut en anslutningsavgift som motsvarar den del av investeringen som inte täcks av de framtida överföringsintäkterna. Anslutningsavgiften säkerställer att kundkollektivet inte belastas oskäligt.

En standardiserad startavgift tas ut när ett anslutningsprojekt startar. Storleken på startavgiften baseras på förväntad investeringskostnad, men är begränsad till 1 miljon kronor.

Ansluta för att mata in gas

Swedegas arbetar aktivt med att öka andelen biogas i gasnätet och ser gärna att fler biogasproducenter ansluter sig för att mata in biogas där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Att som producent ansluta sin biogasproduktion till gasnätet innebär att man får möjlighet att sälja sin biogas till alla kunder i Sverige som också är anslutna till ett gasnät tack vare Grön gas-principen. Överföring av biogas i gasnätet är dessutom både enklare och mer miljövänligt jämfört med att transportera gasen i trycksatta flaskor med lastbil.  

För att kunna ansluta till gasnätet behövs en anslutningsledning, som Swedegas projekterar och bygger. Gasen ska dessutom uppfylla Swedegas kvalitetsspecifikation och höjas till det tryck som gasnätet har.

För att starta ett anslutningsprojekt krävs anslutningsavtal och överföringsavtal. Dessa reglerar bland annat fördelningen av investeringskostnaderna för det som Swedegas ska bygga, samt kostnader för drift och avhjälpande underhåll.

Vi har tre modeller för hur investeringskostnaderna kan hanteras:

Swedegas står för hela investeringen. Den framtida överföringsavgiften som kunden betalar för att mata in sin gas på nätet beräknas täcka kostnaderna.

Anslutande företag står för hela investeringen. Ingen överföringsavgift tas ut.

”Avbetalning” – en mix av modellerna ovan, som innebär att kunden betalar en del av investeringen och resten täcks av överföringsavgifter.
 

 

Möjligheter för biogasproducenter

Swedegas vill öka mängden biogas i gasnätet och underlätta för biogasproducenter att få tillgång till en effektiv distribution och nå en större marknad. 

Vill du förutsättningslöst diskutera möjligheter för din verksamhet, befintlig eller planerad, kontakta oss gärna!