Våra tjänster

Så fungerar gasmarknaden

Den svenska marknadsmodellen är uppbyggd så att det ska råda balans mellan inmatning och uttag i gasnätet. Modellen inkluderar ett antal olika aktörer.

Swedegas äger det svenska transmissionsnätet för gas och ansvarar för drift, underhåll och fördelning av kapacitet. De slutkunder och distributionsnätägare som är direkt kopplade till transmissionsnätet bokar kapacitet av Swedegas. Slutkunder i distributionsnäten bokar kapacitet av distributionsnätägarna. Bokning av kapacitet sker genom ett överföringsavtal. Kostnaden för kapacitet varierar beroende på hur kunden använder kapaciteten under bokningsperioden. 

Gasleverantör utser balansansvarig

En slutkund får gasen levererad av sin gasleverantör i sin uttagspunkt efter att ett leveransavtal har tecknats. För att få leverera gas till slutkunder måste gasleverantören utse en balansansvarig. Den balansansvarige kan antingen vara gasleverantören själv eller något annat företag som denne avtalat om gastillförsel med, ett så kallat avtal om balansansvarsåtagande. Den största delen av den gas som de balansansvariga köper kommer från Danmark.

Den balansansvarige ansvarar ekonomiskt för att slutanvändarens förbrukning motsvarar tillförseln. Balansering sker dygnsvis. Eftersom transmissionsnätet fungerar som ett lager kan toleransnivån för kortvariga obalanser vara så hög som 25 procent av en vinterdagsförbrukning.

Avtal om balansansvar

För att kunna agera som balansansvarig måste man ha ett balansansvarsavtal med Swedegas som är systembalansansvarig. Detta avtal reglerar informationsutbyten, avräkning och ekonomisk reglering av obalanser. Systembalansansvaret för transmissionsnätet är ett övergripande ansvar för att det kortsiktigt råder balans mellan inmatning och uttag av gas i gasnätet. 

 

marknadsmodell gas

Länkar

Naturgaslagen

Naturgasförordningen

Gasmarknadshandboken
Ett komplement till lagar, förordningar och föreskrifter

Energimarknadsinspektionen  Tillsynsmyndighet för naturgasmarknaden