Våra tjänster

Att bli balansansvarig

För att bli balansansvarig krävs det att företaget är ekonomisk stabilt och godkänt som Ediel-aktör samt registrerat hos Skatteverket för energiskatt.

Hur man ansöker om att bli balansansvarig beskrivs nedan.

1.Företaget skickar en intresseanmälan till Swedegas. I den bifogas registreringsbevis från Bolagsverket samt ekonomisk information, till exempel årsredovisning och bedömning om leveransvolymer.

2. Kontroll utförs av Swedegas med Energinet att ansökande företag också finns registrerade som Shippers.

3. En Ediel-ansökan påbörjas av den ansökande genom att företaget undertecknar ett Ediel-avtal, som sänds i två exemplar till Svenska Kraftnät. Den sökande registreras och får ett Ediel-ID vilket är en förutsättning för identifiering. Har man redan ett Ediel-ID får detta behållas. Ediel-kommunikation testas enligt anvisning. Mer information finns på SVKs aktörsportal. Vid frågor om aktörsportalen, kontakta EDIEL@svk.se.

4. Swedegas skickar över en blankett till ansökande där kontaktuppgifter fylls i och returneras.

5.Två exemplar av balansansvarsavtalet skickas till den sökande när samtliga krav är uppfyllda Lämplig tidpunkt för avtalets påbörjan skrivs in i avtalet. Avtalen undertecknas av ansökande och returneras till Swedegas.

6.Det tar cirka en månad från att ansökningsprocessen påbörjas tills det att en balansansvarig kan påbörja sitt uppdrag.

7 I egenskap av balansansvarig i Sverige så skall också ett avtal ingås med Swedegas beträffande uppgifter till Gasbarometern.