Våra tjänster

Vad innebär balansansvar?

Att ha balansansvar innebär att man har det ekonomiska ansvaret för att balansen mellan tillförd och uttagen gas upprätthålls i de inmatnings- och uttagspunkter som balansansvaret omfattar.

En gasleverantör får, enligt naturgaslagen endast leverera gas i en uttagspunkt som någon åtagit sig balansansvar för. Antingen åtar sig gasleverantören detta eller anlitar ett annat företag.

För att bli balansansvarig krävs det att man tecknar ett balansansvarsavtal med Swedegas. Läs mer om detta under, Att bli balansansvarig. Den balansansvarige planerar för balans mellan sin tillförsel och sitt uttag. Obalans justeras ekonomiskt av BAM (Balancing Area Manager) i balansavräkningen. Den balansansvarige skall också vara registrerad hos Energinet som Shipper i det fall den balansansvarige är aktiv i Danmark.

Avräkning mellan tillförd och uttagen gas

Ett balansansvarigt företag (BA) ska planera för sin balans mellan tillförsel och uttag av gas. Avvikelser från plan uppstår dock alltid, exempelvis till följd av mätfel, prognosfel eller kommunikationsproblem. Därför uppstår ett behov av balansering, som den Systembalansansvarige tillgodoser. Den obalans som uppstår prissätts och kommuniceras på dygnsbasis så att BA hela tiden vet sin balans.

Varje dygn samlas preliminära mätvärden in för produktion, import/export, lager och förbrukning in. Insamlingen görs av nätföretag och rapporteras i form av avräkningsvärden till Systembalansansvarig och slutligen till balansansvarig.

Det uppstår även skillnader mellan preliminära (Non-Valid Allocation) och slutliga avräkningsvärden (Valid Allocation) som följd av mätfel och skillnad mellan preliminärt och slutligt värmevärde. Balansavräkningen (Valid Allocation) fångar upp denna skillnad och skapar ekonomisk balans genom handel med balansansvariga med avvikelsen från balansen.

Mer information står att finna i den Svenska Shipper Guiden.