Våra tjänster

Avräkning mellan tillförd och uttagen gas

Ett balansansvarigt företag ska planera för balans mellan sin tillförsel och sitt uttag av gas. Det går inte att undvika att det blir en skillnad mellan den gas som den balansansvarige har tillfört nätet och den gas som har tagits ut ur nätet under ett dygn. 

Det uppstår även skillnader mellan preliminära och slutliga avräkningsvärden samt mellan preliminärt och slutligt värmevärde. Balansavräkningen fångar upp denna skillnad och skapar ekonomisk balans genom handel med balansansvariga med avvikelsen från balansen. 

Balanskonton

Den balansansvarige har ett balanskonto där obalanser ackumuleras. Det tillåtna intervallet för de balansansvarigas balanskonton beräknas av Swedegas. Det görs utifrån en bedömning inom vilka gränser trycket i gasnätet kan variera utan att problem ska uppkomma vid distribution av gas. Om saldot på balanskontot överstiger tillåten maxgräns eller understiger tillåten minimigräns blir mellanskillnaden balansgas.