Våra tjänster

Gasmarknadens aktörer

Gasproducent

Gasproducenten är den som producerar gas. I Sverige finns ingen produktionsanläggning för naturgas. Systemet tillförs dock gas från produktionsanläggningar för biogas. Främst kommer den naturgas som används i Sverige från Nordsjön.

Gasleverantör

Gasleverantören är den som säljer och levererar gas till gasanvändaren. Gasleverantören får bara leverera gas i en uttagspunkt som någon har balansansvar för. Antingen åtar sig gasleverantören detta eller anlitar ett annat företag.

Balansansvarig/shipper

Den balansansvarige har ekonomiskt ansvar för balansen mellan tillförd och uttagen mängd gas i de inmatnings- och uttagspunkter som balansansvaret omfattar. En gasanvändare eller gasleverantör kan också åta sig balansansvar. Läs mer på om detta under, Att bli balansansvarig.

I Danmark använder man begreppet shipper, som en motsvarighet till balansansvarig. En shipper har en utökad roll jämfört med balansansvarig och är både balansansvarig och leverantör.

Nätägare

Nätägare ansvarar för transporten av gasen genom gasnätet till gasanvändarna. Detta ska ske säkert, tillförlitligt och effektivt. Nätägaren är den som mäter och rapporterar uppmätta energimängder i inmatnings- och uttagspunkterna och förser gasleverantörer, balansansvariga och den systembalansansvarige med de uppgifter som krävs för avräkning och upprätthållande av balansen i gasnätet.

Gasanvändare

Gasanvändare är de som förbrukar gas, det kan till exempel vara en industri, en producent av kraftvärme, ett hushåll eller en fordonsägare. Gasanvändaren tecknar avtal med en gasleverantör för att få köpa gas samt ett nätavtal med den nätägare som ansvarar för anslutningen.

Lagerägare

Lagerägaren äger en anläggning som används för lagring av gas. Lagret är både en inmatnings- och uttagspunkt, vilket bidrar till att upprätthålla balansen samt ger ett effektivt utnyttjande av gasnätet. Läs mer om detta under, Lagring.

Systembalansansvarig

Swedegas har i rollen som systembalansansvarig det övergripande ansvaret för att balansen mellan inmatning och uttag av gas upprätthålls. Detta sker genom att Swedegas övervakar trycket i gasnätet och vidtar eventuella åtgärder vid obalanser.

BAM

BAM (Balancing Area Manager) drivs gemensamt av Swedegas och Energinet för JBZ (Joint Balancing Zone). All daglig preliminär och månatlig slutlig avräkning utförs av BAM. BAM övervakar den ekonomiska balanseringen i den gemensamma JBZ Balanseringszonen och informerar marknadens aktörer samt vidtar eventuella åtgärder för att säkerställa systemen.

Länkar

Energigas Sverige branschorganisation för gasaktörer.

Information
om de svenska gasaktörerna.

Ediel-info
för de svenska gasaktörerna.