Våra tjänster

Joint Balancing Zone

En större marknad och ännu högre leveranssäkerhet. Det är verklighet från 1 april, då svenska Swedegas och danska Energinet integrerar marknaderna för gas. Genom att slå ihop den danska och svenska gasmarknaden ökar effektiviteten och slutkunderna får möjlighet att välja mellan fler leverantörer. Swedegas och Energinet är båda gasnätsföretag med systembalansansvar i Sverige respektive Danmark. Det innebär att företagen säkerställer att systemet är i balans mellan in- och utmatning av gas; att det alltid finns så mycket gas i systemet som marknaden efterfrågar.

 

I stort sett all gas i Swedegas nät kommer via Danmark. Genom att integrera marknaderna blir systemet mer robust och mindre känsligt för variationer. Till exempel blir det enklare att hålla det höga trycket i ledningen även i den norra delen av Swedegas system. Medeltrycket i det svenska systemet ökar från 56 till 70 bar vilket stärker försörjningstryggheten.

Kontaktuppgifter

Den senaste informationen om projektet finns på https://en.energinet.dk/Gas/Shippers/Swedegas-Joint-Balancing-Zone.

Om du vill nå oss angående projektet, vänligen kontakta: 

jbz@swedegas.se