Våra tjänster

Joint Balancing Zone

Från den 1 april är gasmarknadena för Swedegas och danska gasnätsägaren Energinet integrerade i en så kallad Joint Balancing Zone (JBZ). Balansområdet omfattar det svenska och danska marknadsområdets intags- och uttagspunkter.

Swedegas och Energinet har systembalansansvar i Sverige respektive Danmark. I stort sett all gas i Swedegas nät kommer via Danmark. Integrationen innebär att vi säkerställer en balans mellan in- och utmatning av gas i systemet; att det alltid finns så mycket gas i systemet som marknaden efterfrågar.

Syftet med en gemensam balanszon är att öka effektiviteten i gränsöverskridande handel mellan den svenska och danska marknaden samt harmonisera balanseringsförfarandena.

Genom att gasleveranser och uttag i Sverige och Danmark görs i en sammanlagd balanseringszon behöver man bara balansera sina leveranser och uttag för gasdygnet i en gemensam balanszon jämfört med de tidigare två olika balanseringsmodellerna.

 

FÖRDELAR

Tack vare integrerade gasmarknader kan du som kund välja mellan två leverantörer; Swedegas och Energinet. Dessutom blir systemet mer robust och mindre känsligt för variationer. Till exempel blir det enklare att hålla det höga trycket i ledningen även i den norra delen av Swedegas system. Att upprätta en gränsfri dansk-svensk balanszon förväntas också stärka regionens konkurrenskraft.

Medeltrycket i det svenska systemet har ökat från 56 till 70 bar vilket stärker försörjningstryggheten.

 

 

Anpassning av Modell 2022

Med anledning av införandet av Baltic Pipe i marknaden har Swedegas och Energinet anpassat balanseringsmodellen och som en del i detta valt att rekommendera införandet av inom dygns-skyldigheter.

Vår rekommendation finns tillgänglig här, Rekommendation för införande av Inom-dygns-skyldigheter i enlighet med NC BAL, hela utredningsarbetet, protokoll från marknadsmöten, metodanmälan med mera finns på vår gemensamma projekthemsida: https://en.energinet.dk/Gas/Shippers/Gas-balancing-model 

 

JBZ hemsida

Swedegas har en gemensam hemsida med Energinet beträffande JBZ.

För mer information gå till JBZ hemsida.