Våra tjänster

Swedegas säkerställer att gassystemet är i balans

TSO, systembalansansvarig, Swedegas

Swedegas är systembalansansvarig på den svenska gasmarknaden. Detta innebär att vi säkerställer att gassystemet är i balans mellan in- och utmatning.

I vår roll som systembalansansvarig har vi ansvaret för att balansen mellan inmatad och uttagen gas upprätthålls. Vi övervakar trycket och vidtar åtgärder vid behov. Swedegas har en åtgärdsplan som hanterar eventuella försörjningsstörningar.

 

Europeiskt samarbete

ENTSOG - Branschorganisation för samarbete mellan transmissionsnätsoperatörer inom EU