Våra tjänster

Villkor och avgifter för överföring

Swedegas långsiktiga mål är att skapa enhetliga och konkurrensneutrala villkor för hela marknaden samt att optimera utnyttjandet av gasnätet. Vi tillämpar därför en enhetlig tariffstruktur för hela vårt gasnät.

Överföring

Våra överföringstjänster är tillgängliga för alla som har en anläggning eller ledning som ansluter direkt till vårt gasnät. För att få tillgång till tjänsterna bokas överföringskapacitet i vårt system. I våra kundrelationer förekommer två kapacitetstyper:

  • Maximal kapacitetsbehov, vilket är den kapacitet kunden tekniskt ska kunna utnyttja.
  • Kapacitetsabonnemang, som avser ett högsta dygnsbehov och som även är avgiftsgrundande.

Våra överföringsvillkor

De villkor vi tillämpar finns till höger på denna sida. 

De huvudsakliga principerna i överföringsvillkoren är:

  • En tydlig mekanism för tilldelning av kapacitet vilket stämmer överens med de principer som gäller på den europeiska gasmarknaden
  • En distinktion mellan prima respektive frånkopplingsbar kapacitet som bygger på fysikaliska förhållanden vilket föranlett en indelning av transmissionssystemet i uttagsområden
  • Huvuddelen av överföringsavgifterna består av kapacitetsprodukter för år, säsong, månader och dygn vilka kan profileras efter förväntade kapacitetsbehov för större kostnadsförutsägbarhet
  • Möjlighet till andrahandsmarknad av outnyttjad kapacitet eftersom kunder kan överlåta abonnemang sinsemellan och mellan uttagsområden

Lagring i gasledning

Swedegas är enligt lag skyldig att på skäliga villkor lagra naturgas i gasledning. Från och med 1 oktober 2011 gäller följande villkor för sådan lagring, Lagringsvillkor.

Vad som ingår i gaspriset kan du se här, Vad ingår i gaspriset?