Våra tjänster

Tariff- och reglerkontoinformation

Swedegas publicerar inom ramen för nätkoden för tariffer (NC TAR) (EU) 2017/460, tariff- och reglerkontoinformation, se tabellen eller alternativt filen nedan för information i enlighet med artikel 30.

Nedladdingsbar version av tariff- och reglerkontoinformation

Tariff- och reglerkontoinformation Art 30

TAR NC Förklaring Länk Mer info
Art. 30 (1) (a)(ii) Prognostiserad avtalad kapacitet vid entry- och exitpunkter och därtill hörande antaganden Prognostiserade kapacitetsbokningar MWh(u)/h/y
2022/23: 2 157
2023/24: 2 199
2024/25: 2 189
2025/26: 2 180
Prognosen baseras på historisk gasförbrukning och kapacitetsbokningar på kundnivå och tar hänsyn till trender och kända kommande förändringar. Prognosmodellen utgår från ett normalår temperaturmässigt för den temperaturberoende förbrukningen.
Art. 30 (1) (a)(iv) En strukturerad redovisning av överföringsnätet med en lämplig detaljnivå Consultation document, Appendix 1
Art. 30 (1) (b)(i) De tillåtna eller eftersträvade intäkterna, eler bådadera, för den systemansvarige för överföringssystemet EI:s beslut om intäktsram, se bilaga REN00898 Fastställande av intäktsram 2023-2026, sida 1 RP3 (2023-2026):
Tillåtna intäkter: 1 021 MSEK, se EI:s beslut, samt överrullning från RP1 och RP2 som beslutas under 2023.
Eftersträvade intäkter: 1 597 MSEK
Beloppen redovisas i 2021 års prisnivå. Ärende: 2021-103840 Handlingsrubrik: REN00898 Fastställande av intäktsram 2023-2026
Art. 30 (1) (b)(ii) Information som rör förändringarna av de intäkter som avses i punkten ovan från ett år till nästa år Indikation om 3,5 % prisförändring per år under 2022-2026. Prisförändringar genomförs i oktober vid start av nytt gasår.
Indikationen är beroende av marknadsutvecklingen och hur regleringen utvecklas.
Art. 30 (1) (b) (iii) (1) Information om kategorier av tillgångar som ingår i den reglerade kapitalbasen och deras totala värde EI:s beslut om intäktsram 2023-2026, bilaga 2 sida 1-11 Ärende: 2021-103840 Handlingsrubrik: REN00898 Fastställande av intäktsram 2023-2026
Art. 30 (1) (b) (iii) (2) Kapitalkostnad och dess beräkningsmetodik EI:s beslut om intäktsram 2023-2026, bilaga 2 sida 1-11 Ärende: 2021-103840 Handlingsrubrik: REN00898 Fastställande av intäktsram 2023-2026
Art. 30 (1) (b) (iii) (3) Kapitalkostnader EI:s beslut om intäktsram, se bilaga REN00898 Fastställande av intäktsram 2023-2026, sida 6-9 Ärende: 2021-103840 Handlingsrubrik: REN00898 Fastställande av intäktsram 2023-2026
EI:s beslut om intäktsram 2023-2026, bilaga 2 sida 1-11 Ärende: 2021-103840 Handlingsrubrik: REN00898 Fastställande av intäktsram 2023-2026
Art. 30 (1) (b) (iii) (4) Löpande kostnader EI:s beslut om intäktsram 2023-2026, bilaga 2 sida 12-15 Ärende: 2021-103840 Handlingsrubrik: REN00898 Fastställande av intäktsram 2023-2026
Art. 30 (1) (b) (iii) (5) Incitamentsmekanismer och effektivitetsmål EI:s beslut om intäktsram, se bilaga REN00898 Fastställande av intäktsram 2023-2026, sida 11 Ärende: 2021-103840 Handlingsrubrik: REN00898 Fastställande av intäktsram 2023-2026
Art. 30 (1) (b) (iii) (6) Inflationsindex EI:s beslut om intäktsram 2023-2026, bilaga 4 Ärende: 2021-103840 Handlingsrubrik: REN00898 Fastställande av intäktsram 2023-2026
Art. 30 (1) (b)(iv) Intäkter från överföringstjänster Årsrapporter - Resultaträkning
Art. 30 (1) (b) (v) (1) Uppdelning av intäkter från kapacitets- respektive volymbaserade överföringstariffer Överföringsavtal, bilaga 4

Fördelning 92/8 under gasåret 2021/2022. Volymbaserade tariffelement förekommer i form av extra områdesförbrukning, se nedan.

Art. 30 (1) (b) (v) (2) Uppdelning mellan entry och exit Fördelning 0,3/99,7 under gasår 2021/22
Art. 30 (1) (b) (v) (3) Uppdelning mellan inhemsk förbrukning och transit Fördelning100/0. Förekommer ingen transit genom Sverige
Art. 30 (1) (b)(vi) (1) Uppburna intäkter samt under- eller överdebitering jämfört med tillåtna intäkter.
Eis tilläggsbeslut för RP3 (2023-2026) väntas komma under hösten 2023.
Art. 30 (1) (b)(vi) (2)  Återhämtningsperiod av reglerkontot samt implementerade incitamentsmekanismer.
 
Påföljande tillsynsperiod
Art. 30 (1) (b)(vii) Avsedd användning av auktionstillägget Ej tillämpar i Sverige
Art. 30 (1)(c) (i) Information om de volymbaserade överföringstariffer som avses i artikel 4.3 För de kunder som har mer än en anslutningspunkt tas en avgift för extra områdesförbrukning ut per kWh och per anslutningspunkt.
Art. 30 (1)(c) (ii) Information om de tariffer för andra tjänster än överföringstjänst som avses i artikel 4.4 Överföringsavtal, bilaga 4 Icke-transmissionstjänster innefattar följande tariffelement:
- administrativ avgift
- tryckreduceringsavgift
- avgift för extra områdeskapacitet
- kapacitetstilldelningsavgift för gasvinter respektive gassommar
- kapacitetstilldelningsavgift för rätt till tilldelning av dygnskapacitet
Icke-transmissionstjänster utgör runt 13 % av totala överföringsavgifterna
Art. 30 (1)(c) (iii) Information om de referenspriser och andra priser som tilläpas vid andra punkter än de som avses i artikel 29. Prognostiserade bokningar för gasår 2022/23 uppgår till  är 2 157 MWh(u)/h/år. Prognostiserade transmissionsintäker exklusive icke-transmissionstjänster uppgår till 370 MSEK.
Art. 30 (2)(a) (i) Redogör för skillnaden i nivå för överföringstariffer för samma typ av överföringstjänster som tillämpas för den innevarande tariffperioden och för den tariffperiod för vilken informationen offentliggörs. Swedegas tariffkalkylator Indikation om 3,5 % prisförändring per år under 2022-2026. Prisförändringar genomförs i oktober vid start av nytt gasår.
Indikationen är beroende av marknadsutvecklingen och hur regleringen utvecklas.
Art. 30 (2)(a) (ii) Redogör för den uppskattade skillnaden i nivå för överföringstariffer för samma typ av överföringstjänster som tillämpas för den tariffperiod för vilken informationen offentliggörs och för varje tariffperiod under återstoden av reglerperioden. Swedegas tariffkalkylator Indikation om 3,5 % prisförändring per år under 2022-2026. Prisförändringar genomförs i oktober vid start av nytt gasår.
Indikationen är beroende av marknadsutvecklingen och hur regleringen utvecklas.
Art. 30 (2) (b) Förenklad tariffmodell som uppdateras regelbundet, åtföljd av en redogörelse för hur den ska användas så att nätanvändare kan beräkna överföringstariffer som tillämpas för den innevarande tariffperioden och uppskatta deras möjliga vidareutveckling efter denna tariffperiod. Swedegas tariffkalkylator