Gas

Effektiv produktion av el och värme

Naturgasens renhet och höga verkningsgrad gör att många länder ersätter kol med naturgas för elproduktion. Anläggningarna byggs ofta som högeffektiva gaskombikraftverk för produktion av både el och värme.

Rya Kraftvärmeverk i Göteborg och Öresundsverket i Malmö är två moderna naturgaseldade kraftvärmeverk som kunnat byggas tack vare gasnätet i Väst- och Sydsverige. Verken har stor betydelse för Sveriges elförsörjning samtidigt som de bidrar till stora globala miljövinster.

Rya anslöts till Swedegas gasnät 2005, vilket innebär att Göteborg Energi kunnat minska importen av el från koleldade kondenskraftverk i Europa. Öresundverket anslöts 2009. Även här blev vinsterna påtagliga - globalt minskar det koldioxidutsläppen med 1 miljon ton per år.

Även biogas kommer att kunna användas i kraftvärmeverken.

De omkring 34 000 svenska hushåll som är anslutna till naturgasnätet använder naturgas i första hand för uppvärmning.

Minskade globala utsläpp

Kraftvärmeverk som eldas med naturgas minskar Sveriges import av el producerad i koleldade kondenskraftverk i Europa.