03 maj, 2017

Gotland först ut med drivmedelsproduktion och energilagring genom Power to gas?

Ny rapport visar att Gotland har rätt förutsättningar för att producera förnybar gas av överskott från vindkraftsel. Runtom i Europa byggs Power to gas-anläggningar för att ta tillvara energi från förnybara energikällor, och Gotland kan bli först ut i Sverige. Power to gas möjliggör både drivmedelsproduktion och energilagring.

De långsiktiga målen för svensk energipolitik bygger på att mer energi från förnybara energikällor måste tas tillvara. Det råder ingen brist på förnybar energi – tillgången är i princip oändlig. Utmaningen är att göra den tillgänglig där den behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser. Vindkraft, och andra så kallade intermittenta energikällor som sol- och vågkraft, kan varken styras, regleras eller lagras. Energin måste användas samtidigt som den produceras.

Power to gas är en teknik där överskott från exempelvis vindkraft tas tillvara och lagras som förnybar gas.

  • Power to Gas är också en intressant för energilagring. Till skillnad från mer konventionella energilager, där huvudsyftet är att lagra el från ett tillfälle till ett annat, kan Power to gas både lagra energi och framställa drivmedel, säger Johan Zettergren, VD i Swedegas, och en av intressenterna bakom studien.
  • Det finns idag ett stort behov av förnybara drivmedel för transporter samtidigt som utvecklingen mot förnybar kraftproduktion går starkt framåt.

Energilager

Vindkraften står idag för över 10 procent av den producerade elen och andelen kommer att öka. I kombination med utfasningsplanerna för kärnkraften innebär det att elproduktionskartan ritas om - från central och planerbar till mer decentraliserad och väderberoende kraftproduktion. Detta skapar stora utmaningar för att upprätthålla balans och stabilitet i det svenska elsystemet. Energilager förväntas spela en stor roll i omställningen.

Varför Gotland?

På Gotland finns högt satta mål för vindkraft, men expansionsplanerna begränsas av bristande överföringskapaciteten till fastlandet. Idag är kapaciteten fulltecknad vilket innebär att Gotland inte kan bygga ut mer vindkraft (eller större solanläggningar). En ny växelströmskabel mellan fastlandet och Gotland planeras, men denna process är kostsam och tidskrävande. Energilager, kombinerat med lösningar inom smarta elnät är därför ett intressant komplement till fastlandsanslutningen.

Andra faktorer som gör Gotland lämpligt för Power to gas är att där finns efterfrågan på gas som drivmedel för både landbaserade transporter och sjöfart, och även viss infrastruktur för gas. På ön finns också företag som släpper ut koldioxid – som istället för miljöutsläpp skulle bli en tillgång i Power to gas-processen.

Branschgemensamt projekt

I en rapport av konsultföretaget Sweco, som nu presenteras på seminarier i Stockholm och Visby den 3 respektive 11 maj 2017, beskrivs förutsättningarna för en etablering av en anläggning på Gotland.

Power to gas-projektet drivs av Swedegas, E.ON, Svenska Kraftnät, Region Gotland, Gotlands Energi AB, Cementa och Hydrogenics. I en första studie 2013 undersöktes potentialen för Power to gas i Sverige. Den andra studien (2015) undersökte möjligheter och förutsättningar för att bygga en Power to gas-anläggning i olika delar av landet, en studie som Energimyndigheten beviljade medel till. Den tredje studien fokuserar på förutsättningarna för en etablering av en anläggning på Gotland.

 

För mer information kontakta

Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, 070-622 76 06

Tillbaka till nyheter 2017