27 april, 2018

Biogasen kan bidra till ett fossilfritt Sverige

I flera av de färdplaner som olika branscher har presenterat för regeringen har gasen en viktig roll som energikälla för att bidra till ett fossilfritt Sverige, skriver Johan Zettergren, vd Swedegas, och Maria Malmkvist vd, Energigas Sverige i Aktuell Hållbarhet den 27 april.

Se artikeln i Aktuell Hållbarhet 

Den 25 april presenterar flera olika branscher sina klimatfärdplaner inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige för statsminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin. Det är en viktig manifestation för näringslivets målmedvetna arbete med klimat- och miljöfrågan. Sveriges företag och branschorganisationer är en given medspelare och partner i denna nödvändiga omställning.

Swedegas och Energigas Sverige är medlemmar i Fossilfritt Sverige. Vi bidrar aktivt i arbetet och har bland annat antagit målsättningen i Transportutmaningen om fossilfria vägtransporter till 2030. I flera av färdplanerna har gasen en viktig roll som energikälla för att bidra till ett fossilfritt Sverige.

Diskussionen om hur vi ska minska Sveriges klimat- och miljöpåverkan, för att på sikt uppnå fossilfrihet, bortser ofta från infrastrukturens roll för att främja förnybara bränslen. Debatten lider fortfarande av en gammal uppfattning att en viss infrastruktur kan leda till inlåsning i ett beroende av fossila bränslen.

Energiinfrastruktur – oavsett om det är el- eller gasledningar – möjliggör effektiv och miljöriktig distribution av energi. Den är också ett handels- och lagersystem. Styrmedel, för att främja produktion och efterfrågan, avgör tillsammans med kundkrav om den efterfrågade energin är förnybar eller fossil.

Infrastrukturen är därför en möjliggörare. Det blir möjligt att enkelt tillgodose kundernas efterfrågan på exempelvis förnybar gas, eftersom infrastrukturen fungerar lika bra för biogas som för naturgas. Därför kan biogasen också öka successivt och skapa mervärde för kunderna samtidigt som det bidrar till miljö- och klimatnytta.

Utvecklingen i Sverige visar vilken roll tydliga politiska målsättningar och styrmedel har för att främja en utveckling av förnybar energi. I Sverige har utbyggnaden av gasinfrastruktur varit en av de viktigaste faktorerna – tillsammans med tydliga politiska mål och styrmedel – för att främja en ökad användning av biogas inom exempelvis transporter och industri.

Låt oss ta ett historiskt exempel. Stamledningen från Danmark till Skåne och vidare upp till Stenungssund har nu funnits i mer än 30 år. Infrastrukturen gjorde det möjligt för industrin att gå över från olja till naturgas och minska utsläppen. Luftföroreningarna i Göteborg och Malmö var skälet till att dessa städer tidigt valde naturgas till sina bussar.

I dag är Västra Götalandsregionen och Region Skåne två av Sveriges ledande biogasregioner. Tydliga politiska mål, styrmedel på nationell och regional nivå, samt att infrastruktur för effektiv distribution redan finns har möjliggjort den förnybara omställningen.

Sverige har kommit långt på den förnybara vägen. Vi är i dag ledande i Europa med vårt arbete inom biogas. Fordonsgasen består i dag av 86 procent biogas. Branschens målsättning är att fordonsgasen ska vara helt förnybar till år 2030.

Efterfrågan på biogas ökar. Vår uppskattning är att 10 procent av gasens som handlas över nätet i dag är förnybar. Swedegas mål är att 30 procent av gasen ska vara förnybar till år 2030 och 100 förnybar till år 2050. Inom Green Gas Initiative sker ett samarbete med flera andra europeiska nätoperatörer för att gastillförseln ska vara koldioxidneutral till år 2050.

För att nå målen krävs flera viktiga åtgärder. Branschen måste arbeta aktivt för att minska eller helt eliminera energiförluster i distributionssystemen. Det krävs också effektiva styrmedel för att uppnå resultat på kort tid.

Branschen har sedan många år arbetat aktivt med att minimera gasläckage. Utsläppen i stamnätet är i dag endast 0,01 procent av all överförd volym. Swedegas tar nu, tillsammans med gasbranschen, initiativ till att mäta hur försäljningen av biogas utvecklas i stamnätet. Det ska ge svar på hur mycket biogas som handlas och var efterfrågan finns.  Det blir en barometer som visar vilka effekter politiska styrmedel har på marknaden.

Biogasen är ett system för ett hållbart samhälle och har en nyckelroll för att minska vår klimat- och miljöpåverkan, samt för att sluta kretsloppen och använda energin klokare. Potentialen för en växande biogasmarknad är stor. I vårt förslag till nationell biogasstrategi visar vi hur marknaden kan sjufaldigas till år 2030. För att lyckas krävs ett fördjupat samarbete mellan politik och näringsliv.

Vi är redo att ta vårt ansvar. Nu krävs en bred politisk uppgörelse även kring biogasen som främjar investeringar och ger marknaden nödvändig framtidstro.

Johan Zettergren, vd Swedegas, och Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

 

Tillbaka till nyheter 2018