Smart infrastruktur

Osynliga och säkra ledningar

Att transportera gas i ett nät är säkrare, billigare och mer miljövänligt än att köra den med lastbil i trycksatta gasflaskor, vilket i dag görs på platser i Sverige som inte har tillgång till gasnät.  Det sker inga utsläpp av till exempel koldioxid, kväveoxider, svavel eller partiklar när gas transporteras i nät.

Biogasen kan nå en större marknad

Gasnät gör det möjligt för biogasproducenter att få avsättning för sin produktion året om. Genom att kunder som är anslutna till ett gasnät kan handla biogas genom den så kallade grön gas-principen (fungerar som principen för grön el), når gasen en större marknad där både industri, hushåll och fordonssektorn kan få tillgång till förnybar energi.

Industriföretag som ansluter sig till ett gasnät slipper transporter med tankbil eller järnväg. På så sätt blir transporterna effektiva, väderoberoende och miljövänliga. Med en ledning direkt in i anläggningen minimeras även behovet av mark och olika säkerhetsåtgärder.

Ledningar under mark

I ett regionalt gasnät har ledningarna en dimension mellan 50 och 500 mm. De förläggs under mark med ett täckningsdjup på cirka 1 meter. Vid planering av ledningarnas läge tas hänsyn till natur- och miljöintressen. Metoden för att bygga gasledningar är beroende av rådande markförhållanden. För jordbruksmark gäller att marken alltid ska återställas så att den kan brukas på samma sätt som innan ledningen byggdes.