Smart infrastruktur

Infrastruktur för LNG/LBG

LNG, LNG terminal, LNG energihamnen, Göteborgs Hamn 

Sjöfarten efterfrågar bränsle som kan klara de allt striktare kraven på minskade utsläpp. Flytande naturgas, LNG, tillsammans med LBG (100 procent förnybar flytande biogas) är idag det renaste tillgängliga marina bränslet. LNG/LBG kan fraktas till svenska hamnar med båt eller tankbilar.

Göteborgs Hamn är Nordens största och den hamn som hanterar mest energi i Norden. Hösten 2018 togs en ny anläggning för bunkring vid kaj i drift i Energihamnen. Den är ett första steg mot en energiinfrastruktur i Göteborgs hamn. Den nya anläggningen är flexibel och avsedd att även kunna användas för lagring och transport av förnybar gas, LBG (flytande biogas).

EU:s svaveldirektiv, som trädde i kraft 2015, och en ökad medvetenhet om miljönyttan är de främsta drivkrafterna bakom intresset för LNG/LBG. Långsiktigt hållbara, konkurrenskraftiga och öppna distributionssystem är avgörande för att svensk industri, sjöfart och tunga transporter ska få tillgång till LNG/LBG för att bryta sitt oljeberoende.