Sök
Det går även trycka Enter för att söka Eller Esc för att avbryta
Smart infrastruktur

LBG Förvätskningsanläggning

Projektet

Swedegas AB, eller annat bolag inom Nordion Energi-koncernen, planerar att anlägga en kondenseringsanläggning (även kallad förvätskningsanläggning) i Göteborgs Energihamn, Skarvikshamnen. Syftet med kondenseringsanläggningen är att genom tillgång till biogas från det västsvenska gasnätet, via en ny gasledning som helt förläggs efter befintlig mät- och reglerstation, kunna förse kunder med flytande biogas, LBG. Efter kondenseringen kommer LBG att mellanlagras i ett tanklager, 500 m³, innan den transporteras till kund med trailers eller bunkras till fartyg. Verksamheten kommer att omfatta en anläggning där maximalt 250 GWh biogas kommer att kondenseras per år, och bedöms preliminärt kunna vara föremål för koncessionsplikt enligt naturgaslagen.

I koncessionsprocessen enligt naturgaslagen ingår att verksamhetsutövaren inför upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken ska samråda med de enskilda, de myndigheter, samt den allmänhet som kan tänkas bli berörda. Synpunkterna från samrådet kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.

Närmare information om verksamheten och dess miljöpåverkan finns i ett särskilt samrådsunderlag som du kan ladda ned här:

Samrådsunderlag 211129

Bilaga 1 - samrådskrets

Bilaga 2 - Svar till Nordion Energi AB

 

Anmäld gasledning enligt ändringsanmälan (grön) fram till planerad kondenseringsanläggning (grön rektangel). Blå linje är befintlig ledning till Rya från MR-stationen Rävekärr
Anmäld gasledning enligt ändringsanmälan (grön) fram till
planerad kondenseringsanläggning (grön rektangel).
Blå linje är befintlig ledning till Rya från MR-stationen Rävekärr


Gröngasprincipen avgörande för att nå ett 100% förnybart gasnät

Att gaskunder handelsmässigt kan köpa biogas samdistribuerad med naturgas och kunna tillgodoräkna sig det förnybara värdet med biogas, är en förutsättning för att kunna ställa om gasnätet till 100% förnybart.

Utvecklingen i det västsvenska gasnätet, där vi gått från en biogasandel på 8% 2016 till över 30% 2021, har varit driven av att flera kundsegment gått över från att köpa naturgas till att köpa biogas. Avgörande för att dessa kundsegment har gått över till biogas är att skattelagstiftningen möjliggör den så kallade gröngasprincipen vilket har gjort biogas konkurrenskraftig utifrån de skattefördelar som ges vid köp av biogas. Varje gång biogas köps via gröngasprincipen istället för naturgas så minskar det användningen av naturgas.

Inga kommersiella förutsättningar att förvätska naturgas från det västsvenska gasnätet

Flytande naturgas (LNG) finns tillgängligt på den svenska marknaden via LNG-terminaler i Sverige och andra närliggande länder. Det finns inga kommersiella förutsättningar att förvätska naturgas från det västsvenska naturgasnätet då det inte är konkurrenskraftigt med den LNG som redan finns tillgänglig på den svenska marknaden.

LNG är en viktig del av försörjningen av naturgas till det europeiska gasnätet. Naturgas förvätskas i stor skala där den utvinns och transporteras sedan till LNG terminaler kopplade till det europeiska gasnätet för att sedan förgasas in på gasnätet. Priset för naturgasen som förgasas från LNG terminaler är därmed prissättande för de europeiska gasbörserna. Värdekedjan för att köpa naturgas, transportera den via delar av det europeiska gasnätet inklusive det västsvenska gasnätet för att sedan förvätska den i liten skala, har ingen möjlighet att konkurrera med en värdekedja där ett fartyg hämtar redan förvätskad LNG från en storskalig terminal för leverans till en av Sveriges LNG- terminaler. Det är för att möta den kraftigt stigande efterfrågan på LBG i bland annat transportsektorn som anläggningen är tänkt att byggas.”