Smart infrastruktur

Vindkraft till gas

Illustration Power to Gas

I perioder med stor tillgång på vindkraft och där inte all el kan tas tillvara, kan den i stället användas för att generera vätgas. Den gröna vätgasen kan användas direkt som bränsle eller så används den för att öka utbytet av biometan vid biogasproduktion. Kortfattat går processen till så här:

  • När biogas produceras bildas stora mängder koldioxid.
  • Vätgas framställs genom elektrolys ur vatten med hjälp av överskott på vindkraftsel som inte kan lagras.
  • Om koldioxiden från biogasproduktionen reagerar med vätgasen som producerats av överskott från vindkraften, bildas biometan, det vill säga biogas, som kan lagras och distribueras i gasnätet. Processen producerar också värme som tillförs fjärrvärmenäten.

Att ta hand om tillfälliga överskott från vindkraften där de uppstår och omvandla elen till biogas i närmaste regionala gasnät skulle öppna för en ännu större vindkraftsutbyggnad. Samtidigt fördubblas utbytet av biogas ur befintlig biomassa eftersom den koldioxid som behövs i Power to Gas-processen kommer från biogasproduktionen. Mer biogas kan alltså utvinnas ur samma mängd råvara.

I ett energisystem där produktion av biogas och vindkraft kan integreras med gasnätet ökar möjligheterna för industrier och transportsektorn att få tillgång till förnybar energi. Power to Gas kan genom ökad vät- och biogasproduktion bidra till att målen om fossiloberoende och fossilfria transporter förverkligas.