Smart infrastruktur

Power to Gas i Sverige

Swedegas har tagit initiativ till att utveckla Power to Gas i Sverige tillsammans med representanter för den svenska energibranschen.

I studier har förutsättningarna för Power to Gas studerats ur ett svenskt perspektiv vad gäller både potential och möjlig lokalisering. I en tredje studie har möjligheterna att etablera en anläggning på Gotland undersökts. Studien presenterades i Stockholm den 3 maj 2017. En etablering på Gotland ska ge kunskaper och erfarenheter av Power to Gas under svenska förhållanden. Att vara med tidigt i utvecklingen kan skapa såväl internationellt försprång som nya arbetstillfällen och exportmöjligheter.

Hösten 2017 genomfördes en fjärde studie, med syfte att upprätta ett skarpt beslutsunderlag inför en etablering av en anläggning i närheten av Visby.

Knyter samman energisystemen

På sikt handlar det om en systemlösning som knyter samman behovet av att storskaligt kunna lagra el med behovet av att få fram mer förnybara drivmedel. Fram till 2030 beräknas 2–3 TWh gas kunna produceras genom Power to Gas. Den samlade biogasproduktionen uppgick 2017 till drygt 2 TWh, så tekniken skulle ge ett värdefullt tillskott och bidra till de politiska målen om fossilfri fordonstrafik 2030.

I Danmark och Tyskland ses Power to Gas som en lösning för att nå målen om förnybar energi till 2035 och 2050. I Tyskland finns ett stort antal demonstrationsprojekt för att utveckla tekniken och förbättra verkningsgraden. Bilföretaget Audi öppnade 2013 en anläggning i Wertle där man producerar förnybart drivmedel till gasfordon genom Power to Gas.

Pilotanläggningar

Det finns idag omkring 30 pilotanläggningar för Power to Gas i Europa, antingen i drift eller under byggnation.