Smart infrastruktur

Gas och vindkraft i Sverige idag

Sedan lång tid tillbaka är svensk industri och transportsektor beroende av importerad olja – fortfarande drivs över 90 procent av fordonen med bensin eller diesel. Olja står för nästan 30 procent av Sveriges totala energitillförsel (cirka 170 TWh). Biogas och naturgas svarar tillsammans för cirka 3 procent (15 TWh).

Biogas är en helt förnybar energikälla, som inte ger några klimatpåverkande utsläpp. Den ekonomiskt realiserbara potentialen för biogas bedöms uppgå till 22 TWh år 2030. Den teoretiska potentialen, det vill säga hur mycket råvara som finns tillgängligt för biogasproduktion genom rötning och förgasning, är långt mycket större och uppgår till mer än 70 TWh. Biogas kan transporteras tillsammans med naturgas i stamnätet för gas.

Vindkraften står inför en stor utbyggnad. 2016 producerades 15,4 TWh vindkraft i Sverige och produktionen planeras öka till 30 TWh 2020. Men än så länge begränsas utbyggnaden av flaskhalsar i elinfrastrukturen och av att vindkraftel inte går att lagra i stor skala. Intresset för andra intermittenta energikällor som sol- och vågkraft ökar också.

Sveriges energipolitiska mål

2020: 20 procent effektivare energianvändning och 40 procent minskning av utsläpp av växthusgaser.

2030: en fossiloberoende fordonsflotta.

2050: klimatneutralt. 

Att ta tillvara vindkraftenergi i gasnätet är en insats som kan bidra till att visionen blir verklighet.