Smart infrastruktur

Frågor och svar

Varför är det så viktigt att kunna lagra energi?
Målet är att på sikt helt sluta använda icke förnybara energikällor som olja och kärnkraft. Det finns gott om förnybar energi, men den måste göras tillgänglig där den behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser. Då måste den kunna lagras och distribueras i en fungerande infrastruktur. Om elöverskottet omvandlas till gas kan den både lagras och distribueras i gasnätet.

Hur kan Power to Gas bidra till mer förnybart fordonsbränsle?
Med Power to Gas kan överskottsel från vindkraft användas tillsammans med koldioxid för att bilda metan. Det är samma som biogas, som används till både personbilar, bussar och lastbilar.

På vilket sätt har Power to Gas betydelse för utbyggnaden av biogas?
När biogas produceras bildas både metan och koldioxid. Koldioxiden kan användas tillsammans med el för att sönderdela vattenmolekylerna som i sin tur bildar vätgas och syrgas. Power to Gas ökar utbytet av biogasmassan – man får alltså ut mer gas ur samma mängd råvara.

Vad är ”intermittenta energikällor”?
Det är förnybar energi som inte kan styras, utan den produceras när det blåser respektive solen skiner.

Hur uppstår ”överskottsel”?
När andelen intermittent energi ökar kommer det att uppstå perioder när den ger mer el än vad som förbrukas. Denna ”överskottsel” får då ett mycket lågt, ibland till och med negativt, pris på elbörserna. Detta sker redan idag i Danmark och Tyskland där vindkraften har byggts ut kraftigt. Power to Gas är ett sätt att vara på denna billiga elenergi.

Hur kan elen bli till gas?
Elen används för att sönderdela vatten till sina beståndsdelar vätgas och syrgas med hjälp av en elektrolysör. Vätgasen som bildas kan användas som bränsle som den är, men kan också låtas reagera med koldioxid och bilda metan. Metan kan matas in på det nationella gasnätet.

Hur mycket biogas kan produceras av elöverskottet?
Enligt beräkningar skulle 2-3 TWh metan kunna produceras varje år, när vi har 30 TWh vindkraft i systemet. Under 2017 producerade vindkraften 17,6 TWh.

Varför satsar Swedegas på Power to Gas?
Vi vill bidra till omställningen av energisystemen som gör det möjligt att utnyttja resurserna på ett smart sätt. Power to Gas kan bli en del av Sveriges långsiktiga lösning för ett smart energisystem som blir mer integrerat och stabilt.

Vad är European Power-to-Gas Platform?
Det är ett nätverk där olika aktörer med intresse för Power to Gas i Europa har samlats. Sverige medverkar genom Swedegas.

Källor: ”Ny vision i energi­debatten: Lagra vindkraft i naturgasnätet” (2012), samt ”Power to gas. Internationell utblick och potentialen i Sverige” (2013), båda från ÅF
"Framställning av gröna gaser" (2014), Svenskt Gastekniskt Center AB