Om oss

Swedegas historia

Swedegas utvecklar och investerar i modern gasinfrastruktur för hållbarhet och konkurrenskraft.

Swedegas historia började 1976 då regeringen beslutade att introducera naturgas på den svenska marknaden, och bildade bolaget för att realisera denna ambition.

1980 skrev de svenska och danska regeringarna avtal om samarbete. Till följd av detta tecknades också ett avtal med danska DONG Energy om leverans av naturgas.

Fem år senare, 1985, stod den första etappen av gasnätet klar, från Dragör till Helsingborg, och Sverige fick sin första leverans av naturgas.

Gasnätet byggdes ut etappvis och 1988 sträckte det sig till Göteborg. 2004 var den sista etappen av det som utgör dagens gasnät klar, den som går till de kemiska industriföretagen i Stenungsund i Bohuslän. Där ersatte naturgasen olja, med stora miljö- och klimatvinster som följd.

2004 avyttrade Swedegas sin verksamhet inom gasförsäljning till DONG Energy och blev därmed ett rent infrastrukturbolag.

Den svenska energimarknaden avreglerades 2005 som en följd av EU:s andra energimarknadspaket.

Effektiva kraftvärmeverk bidrar till miljövinster

När Rya Kraftvärmeverk i Göteborg anslöts till Swedegas gasledning 2005, kunde Göteborg Energi bland annat minska importen av el från koleldade kondenskraftverk i Europa.

Efter moderniseringen av Öresundverket i Malmö anslöts även det till Swedegas gasnät 2009. Även här blev vinsterna påtagliga - global klimatförbättring med en miljon ton koldioxidutsläpp per år.

2010 fick Swedegas nya ägare i form av EQT Infrastructure.

Under 2011 förvärvade Swedegas E.ON:s högtrycksledningar för gas i Skåne, Småland och Halland. Swedegas blev därmed ensam ägare av stamnätet för gas i Sverige (landets alla högtrycksledningar). Swedegas har sedan dess drygt 600 km ledning och över 40 mät- och reglerstationer.

Swedegas blir systembalansansvarig

Hösten 2012 blev Swedegas delägare i Svenskt Gastekniskt Center (SGC), som leder forskning och utveckling av energigaser med fokus på det förnybara. När energibranschen 2014 samlade sin forskning i ett helt nytt bolag – Energiforsk – blev Swedegas en av delägarna.

2012 blev Swedegas certifierat som TSO (Transmission System Operator) för den svenska gasmarknaden och året därpå utsågs Swedegas av regeringen till systembalansansvarig för det svenska gasnätet.

Swedegas intensifierar arbetet med utvecklingen av koncept för smarta energisystem som inkluderar bland annat regionala nät, LNG-terminaler och Power to Gas. Genom att underteckna Green Gas Initiative deklarerar Swedegas och andra europeiska gasnätsoperatörer i maj 2013 sin ambition att till 2050 ställa om till ett helt förnybart energisystem.

I Göteborg planerar Swedegas tillsammans med Göteborgs Hamn för en LNG-terminal, bland annat för att möta de hårdare svaveldirektiven för sjöfarten. Projektet utses av EU till ett av de mest prioriterade infrastrukturprojekten i Europa. Infrastrukturlösningar för LNG och biogas utreds också för Gävleområdet samt östra Skåne.

Biogas matas in på stamnätet

I september 2014 matades biogas för första gången in på det svenska stamnätet för gas. Biogasen hade producerats av biogasanläggningen Jordberga i Skåne. I december samma år levererades den första biogasen även från GoBiGas-anläggningen i Göteborg.

Samma år intensifierades det nationella biogasarbetet genom att Swedegas, Energigas Sverige och Region Skåne gick ihop om ett unikt projekt för att utveckla marknaden för biogas. I december 2015 lanserade projektet en nationell strategi för biogas. Fler intressenter har under hand anslutit sig till projektet.

I april 2015 förvärvade de spanska och belgiska gasinfrastrukturbolagen Enagás och Fluxys Swedegas från EQT Infrastructure.

Rya Kraftvärmeverk

rya kraftvärmeverk

Kraftvärmeverket eldas med naturgas och utnyttjar mesta möjliga energi i bränslet.