Om oss

Integrerat ledningssystem för hållbar verksamhet

Swedegas tar ansvar för en hållbar framtid. Därför arbetar vi aktivt för omställningen av Sveriges energisystem till förnybara energislag. Vi är övertygade om att gasen och vår infrastruktur spelar en viktig roll i det arbetet. Genom att ständigt blicka framåt investerar vi för långsiktig tillväxt och lönsamhet i framtidens energi.

Verksamheten ska svara upp mot våra och omvärldens höga krav på hälsa, säkerhet, kvalitet och miljö. Som stöd i detta arbete har vi ett integrerat ledningssystem.

Policy för hälsa, säkerhet, kvalitet och miljö

Allt arbete i Swedegas tar utgångspunkt i företagets syfte; att gasens kraft behövs i Sveriges energiomställning.

Verksamheten skall drivas som en effektiv, kundfokuserad organisation med ett speciellt samhällsansvar. Människor och natur ska skyddas såsom Swedegas tillgångar och varumärke. Genom omvärlds- och intressentanalyser säkerställs att den strategiska inriktningen är hållbar och inkluderar den direkta och indirekta miljöpåverkan.

Arbetsmiljön skall vara säker och stimulerande. Arbetsklimatet ska kännetecknas av respekt för individen.

Hantering av gaser, som klassas som brandfarlig vara, ska ske på ett säkert sätt och i nämnd ordning tillförsäkra säkerheten för person, anläggning, miljö och leverans. Risk för allvarliga olyckshändelser ska minimeras genom förebyggande åtgärder. Det förebyggande arbetet omfattar även risk för åverkan på Swedegas anläggningar och därmed störningar för tredje man.

Det systematiska miljöarbetet ska minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. En ökning är enbart acceptabel om den minst balanseras av en minskad negativ miljöpåverkan hos Swedegas kunder.

Swedegas åtar sig att följa bindande krav som ställs i gällande EU-förordningar, svensk lagstiftning, föreskrifter och branschanvisningar. Till detta ställs även interna krav genom det integrerade ledningssystemet.

Swedegas integrerade ledningssystem är grundbulten för hållbar planering, genomförande och uppföljning av affärsplanen. Det innebär att krav och ansvarstagande avseende kundfokus, hälsa, säkerhet, miljö och lönsamhet är integrerat i systemet. Utifrån den långsiktiga affärsplanen och tillhörande mål planeras verksamheten övergripande årsvis och mer detaljerat löpande.

Ledningssystemet skall vara praktiskt användbart i det dagliga arbetet och ständigt utvecklas och förbättras för att vid varje tidpunkt stödja verksamheten utifrån den verklighet vi finns i.

Ovanstående policy uppfyller de krav på en policy som ställs avseende systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS2001:1), kvalitet (ISO9001:2015), miljö (ISO14001:2015) samt säkerhet (SS-EN 16348).