Hållbarhet

Nordion Energis viktigaste hållbarhetsfrågor

Med utgångspunkt i Nordion Energis syfte och vad företagets intressenter tycker är viktigt, har vi genom en väsentlighetsanalys kommit fram till våra viktigaste hållbarhetsfrågor. De identifierade områdena är kärnan i vårt bidrag till ansvarsfull miljömässig, social och samhällsekonomisk utveckling.

Nordion Energi är med och driver den pågående klimat- och energiomställningen, och har ett ansvar som arbetsgivare och samhällsmedborgare i denna process. 

Identifieringen av hållbarhetsfrågorna utgick från den faktiska påverkan företagets verksamhet har på miljö, människa, samhälle och ekonomi.

Väsentlighetsanalysen och intressentdialogen resulterade i fem väsentliga hållbarhetsfrågor: 

  • Aktivt driva på för att nå klimatmålen 
  • Tillförlitlig infrastruktur med högsta leveranssäkerhet
  • Säker arbetsmiljö för alla som utfår arbete åt Nordion Energi 
  • Jämställt och inkluderande energibolag
  • Hållbar värdekedja