Hållbarhet

Swedegas viktigaste hållbarhetsfrågor

Med utgångspunkt i Swedegas syfte och vad företagets intressenter tycker är viktigt, har vi genom en väsentlighetsanalys kommit fram till våra viktigaste hållbarhetsfrågor. De identifierade områdena är kärnan i Swedegas bidrag till ansvarsfull miljömässig, social och samhällsekonomisk utveckling.

Swedegas bidrar främst i den pågående klimat- och energiomställningen, som ansvarsfull arbetsgivare och samhällsmedborgare samt genom att ha en långsiktigt god ekonomi i företaget.

Identifieringen av hållbarhetsfrågorna utgick från den faktiska påverkan företagets verksamhet har på miljö, människa, samhälle och ekonomi.

Under arbetet med väsentlighetsanalysen vände vi oss också till olika intressentgrupper, som på olika sätt är en del av vår affär eller påverkas av den. Intressenternas behov, önskemål och förväntningar på hållbarhetsarbetet är en central del av analysen.

Väsentlighetsanalysen och intressentdialogen resulterande i sju väsentliga hållbarhetsfrågor: 

  • Hög leveranssäkerhet (stabil energiförsörjning)
  • Säker arbetsmiljö
  • Öka hållbarheten i energisystemet samt aktivt deltagande i debatten
  • Minska klimatpåverkande utsläpp
  • Hållbar värdekedja
  • Engagerade medarbetare
  • Hållbar företagsekonomi