Hållbarhet

Mer grön gas på ett säkert sätt

Öka hållbarheten i energisystemet, minskade klimatpåverkande utsläpp och hög leveranssäkerhet är tre av våra väsentliga hållbarhetsfrågor som Nordion Energi, där Swedegas ingår som en del, målsätter och följer upp. Dessa är i högsta grad en integrerad del i det dagliga arbetet på företaget. 

Öka hållbarheten i energisystemet

I den omställning från fossila bränslen till förnybara energislag som sker i Sverige, liksom i alla länder, har gas potentialen att bli en viktig del. Detta förutsätter dock att gasen är grönNordion Energi satte ett nytt mål under 2019: att bli det första nätet i Europa med 100% grön gas. Tillsammans med våra partners och kunder arbetar vi aktivt för att nå dit och under året har vi kommit ytterligare en bit på väg. År 2019 var andelen biogas nästan en fjärdedel (23,4%) av den handlade volymen gas i vårt transmissionsnät vilket innebär en ökning för tredje året i rad.

Vi tar regelbundet fram statistik över hur mycket biogas som transporteras och används i nätet genom Gasbarometern. Siffrorna visar på en stadig ökning av andelen biogas i gasnätet. Läs mer om Gasbarometern här!

Minskade klimatpåverkande utsläpp   

Nordion Energi har under 2019 aktivt jobbat med att minska verksamhetens klimatpåverkande utsläpp. Genom ett gediget underhålls- och säkerhetsarbete har metangasutsläppen i form av gasläckor i transmissionsnätet (Swedegas del av Nordion Energis nät) under 2019 minskat med 37% jämfört med basåret 2017. Vi har även sett över påverkan från andra delar av verksamheten. Vi har bland annat bytt till biogas för vår användning av panngas samt övergått till inköp av solelSammantaget har detta har gett resultat. De totala klimatpåverkande utsläppen minskade under året med 57%. I jämförelse med basåret 2017 är minskningen 62%. 

Hög leveranssäkerhet 

Varje dag transporterar Nordion Energi inklusive Swedegas gas till distributörer och direktanslutna kunder, främst industrier, kraftvärmeverk och tankstationer. Stabil energiförsörjning är basen för vår samhällsnytta och företagets målsättning är att gasen alltid ska komma fram till kunderna. Målet är noll timmar oplanerad tillgänglighet i leverans till kund.  
Under 2019 skedde två avbrott som påverkade kund. Dessa har utretts för att minska risken för avbrott i framtiden.  

Det svenska stamnätet för gas sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund och är drygt 600 km långt. Gasnätet övervakas dygnet runt och kontrolleras kontinuerligt. Här kan du läsa mer om Swedegas nät. 

Samtliga hållbarhetsmål och resultat redovisas i Hållbarhetsredovisningen 2019.

Goda resultat av hållbarhetsarbetet

”Vårt hållbarhetsarbete har kommit glädjande långt inom de områden vi har arbetat mycket med, som allt mer förnybart i systemet, säkra leveranser och medarbetare med stort engagemang.”
Saila Horttanainen, chef kommunikation och hållbarhet