Hållbarhet

Mer förnybart och hög leveranssäkerhet

Öka hållbarheten i energisystemet, hög leveranssäkerhet och engagerade medarbetare är tre av de väsentligaste hållbarhetsfrågorna som Swedegas målsätter och följer upp. Dessa är i högsta grad en integrerad del i det dagliga arbetet på företaget.

Öka hållbarheten i energisystemet

En omställning från fossila bränslen till förnybara energislag sker i Sverige, liksom globalt. I denna omställning har infrastrukturen för gas potentialen att bli en viktig komponent. Detta förutsätter dock att andelen biogas ökar. Swedegas mål är att 2030 ska 30 procent av energin i systemet vara förnybar och till 2050 ska 100 procent vara förnybar.

Under 2017 uppgick andelen biogas till cirka 10 procent i vårt system.

Swedegas tar regelbundet fram statistik över hur mycket biogas som transporteras och används i nätet genom Gasbarometern. Siffrorna visar på en stadig ökning av andelen biogas i gasnätet. Läs mer om Gasbarometern här!

Hög leveranssäkerhet

Varje dag transporterar Swedegas gas till distributörer och direktanslutna kunder, främst industrier, kraftvärmeverk och tankstationer. Stabil energiförsörjning är basen för Swedegas samhällsnytta och företagets målsättning är att gasen alltid ska komma fram till kunderna. Så målet är noll timmar oplanerad tillgänglighet i leverans till kund.

Under 2017 hade vi inga avbrott. Systemet har inte drabbats av några avbrott sedan företaget startades på 1980-talet.

Det svenska stamnätet för gas sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund och är drygt 600 km långt. Gasnätet övervakas dygnet runt och kontrolleras kontinuerligt. Här kan du läsa mer om Swedegas gasnät.

Engagerade medarbetare

Swedegas huvudmålsättning är en säker och god arbetsmiljö för alla medarbetare. Swedegas bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och medarbetarnas engagemang följs upp. Förbättringsområden identifieras och åtgärdas.

Under 2017 skedde inga personskador som ledde till sjukfrånvaro. Utfallet vid medarbetarundersökningen 2017 blev ett engagemangsindex på 81. Det är ett glädjande högt värde som visar att medarbetarna har ett starkt engagemang i sina arbetsuppgifter och företaget. Här berättar några av Swedegas medarbetare om hur det är att jobba i företaget.

Samtliga hållbarhetsmål och resultat redovisas i Hållbarhetsredovisningen.

Goda resultat av hållbarhetsarbetet

”Vårt hållbarhetsarbete har kommit glädjande långt inom de områden vi har arbetat mycket med, som allt mer förnybart i systemet, säkra leveranser och medarbetare med stort engagemang.”
Saila Horttanainen, chef kommunikation och hållbarhet