Hållbarhet

Swedegas bidrag till global hållbarhet

Energibranschen är central för att klara klimatomställningen. Branschen har också en mycket stor roll för att uppfylla målen i Agenda 2030. Våra väsentliga hållbarhetsfrågor bidrar till möjligheten att nå flera av de Globala hållbarhetsmålen.

 
 

 

 

 

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Mål 7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen. Nordion Energi har en viktig roll när det gäller att säkerställa försörjningstryggheten och öka andelen prisvärd
förnybar energi. Som en del av företagets ambition att vara det första gasnätet i Europa med 100% grön gas, fokuserar Nordion Energi på projekt som syftar till att minska koldioxidutsläppen och förbättra den lokala miljön samt öka andelen förnybar biogas och vätgas i nätet. Nordion Energi anser att biogas också måste vara konkurrenskraftig på energimarknaden. Genom att erbjuda biogas via gasnätet bidrar Nordion Energi till biogasens tillgänglighet och överkomliga priser. Företaget deltar också aktivt i energi- och klimatdebatten och förespråkar regler och förordningar som stöder konkurrenskraftig biogas.

Vårt mål: Det första gasnätet i Europa med 100% grön gas. Det nya målet formulerades för Nordion Energi i samband med bildandet av bolaget. Det nya målet ersätter tidigare mål inom Swedegas och Weum.

Resultat: Andelen grön gas i Nordion Energis transmissionsnät (Swedegas) var 25,4% år 2020.

 

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla. Nordion Energi ska stödja industrin och samhället i omvandlingen mot förnybar energi. Genom investeringar i gasinfrastruktur säkerställer företaget tillgången av energi för sina kunder, som ska kunna lita på att få störningsfri gaslevererans.

Vårt mål: Kontinuerlig leverans av gas utan störningar eller avbrott.

Resultat: Under 2020 var det inga störningar som påverkade kund i transmissionsnätet. Distributionsnätet hade en leveranssäkerhet på 99,999% (SAIDI).

 

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8.7 Vidta åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete förbjuds och upphör. Uppförandekoden för leverantörer syftar till att minska risker kopplade till miljö, arbetsmiljö och arbetsvillkor samt företagsetik, skatter och korruption bland leverantörer och deras underleverantörer. Leverantören undertecknar uppförandekoden i samband med nya upphandlingar och förbinder sig därmed att följa den.

Vårt mål: Målet är att alla större, affärskritiska leverantörer som omfattas av kravet ska ha undertecknat uppförandekoden.

Resultat: 67% av större affärskritiska leverantörer har undertecknat uppförandekoden (14 av totalt 21)

 

Mål 8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare. Medarbetarnas hälsa och säkerhet är central för Nordion Energi. Företagets integrerade policy för hälsa, säkerhet, kvalitet och miljö beskriver hur Nordion Energi tryggar säkerheten för medarbetare, anläggningar, miljön och gasförsörjningen. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete lägger grunden för en säker och trygg arbetsmiljö.

Vårt mål: En säker och trygg arbetsplats för alla anställda utan personskador.

Resultat: Inga personskador inträffade under 2020.

 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringar

Alla investeringar som görs av Nordion Energi ska stödja en förnybar agenda och alla våra projekt syftar till att reducera CO2-utsläppen samt förbättra den lokala miljön. Vi prioriterar att minska läckage av metan som kan uppstå vid distribution av gasen.

Vårt mål: Nordion Energi har åtagit sig att minska metanutsläpp i verksamheten. Under 2020 kommer det nyligen konsoliderade företaget att fastställa mål för fortsatt minskade metanutsläpp även i framtiden. 2019 blir nytt basår.

Resultat: Metanutsläppet minskade med 11% under 2020 jämfört med det nya basåret 2019. De totala klimatpåverkande utsläppen minskar med 12% år 2020 jämfört med 2019. 

 

Mål 5 – Jämställdhet

För Nordion Energi är lika möjligheter till anställning, utveckling och ersättning utan någon form av diskriminering grundläggande.

Resultat: Bland samtliga medarbetare är cirka 20% kvinnor och 80% män. I ledningsgruppen ingår tre kvinnor och fyra män. Styrelsen består av två kvinnor och tre män.

 

Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Nordion Energi anser att arbetsplatser som präglas av mångfald skapar en grund för kreativitet och innovation. Ingen form av diskriminering accepteras. Beslut om anställning, utveckling, och ersättning baseras på kunskaper, färdigheter och prestationer och får aldrig baseras på faktorer som exempelvis kön, ålder, ursprung, funktionshinder eller sexuell orientering. I Nordion Energi uppförandekod fastställs principer för uppförande som förväntas av alla anställda.

 

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17.16 Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder. För att driva den gröna agendan samarbetar Nordion Energi med flera intressenter i sektorn.

Vårt mål: Nordion Energi kopplar samman olika aktörer och utnyttjar befintliga partnerskap.

Resultat: Under året realiserade Nordion Energi flera projekt och utvecklade även samarbeten med partners i våra sk Lighthouse-projekt.