Hållbarhet

Swedegas bidrag till global hållbarhet

Swedegas har möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle ur flera dimensioner – framför allt i den pågående klimat- och energiomställningen, som ansvarsfull arbetsgivare och samhällsmedborgare samt genom att ha en långsiktigt sund ekonomi.

goal 7 9 113 8 17

 

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Tillgång till förnybar energi är centralt för att kunna möta framtidens utmaningar och bidra till en hållbar utveckling, vare sig det gäller industriprocesser, drivmedel för fordon eller uppvärmning av hus. Swedegas stamnät för gas har en viktig roll att spela i denna omställning.

Vårt mål: Vi arbetar aktivt för att öka andelen förnybar gas med målen att år 2030 ska 30 procent av energin i vårt system vara förnybar och att 100 procent ska vara förnybar år 2050.

 

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En hållbar och fungerande infrastruktur är en viktig del av de globala hållbarhetsmålen. Effektivare resursanvändning, fler och miljövänligare tekniker samt rena industriprocesser är alla viktiga delar för en hållbar utveckling.

Vårt mål: Vårt löfte till våra kunder är att de ska kunna lita på att gasen alltid levereras, utan avbrott. Swedegas arbete med att långsiktigt investera i infrastruktur för gas bidrar i omställningen till förnybar energi. 

 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringar

Swedegas arbetar aktivt med att minska de klimatpåverkande utsläppen. Alla våra projekt syftar till att reducera CO₂-utsläppen och förbättra den lokala miljön. Miljöbelastningen minskar både i bytet från olja eller kol till naturgas liksom från naturgas till förnybar biogas. Swedegas investeringar stödjer också en förnybar agenda. Infrastrukturen är flexibel och byggs alltid för att kunna ta emot förnybar gas lika väl som naturgas. De samexisterar redan i våra system. Kunder som vill kan i dag köpa biogas genom vårt nät. Vi deltar även aktivt i debatten för att underlätta användningen av biogas.

Vårt mål: År 2021 ska vi ha minskat våra gasutsläpp med 10 procent jämfört med totala utsläppen för basåret 2017.

 

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Att skydda arbetstagarens rättigheter, främja en trygg och säker arbetsplats samt tillgången till grundläggande sociala förmåner främjar en hållbar ekonomisk tillväxt med anständiga arbetsvillkor för alla. Swedegas systematiska arbetsmiljöarbete lägger grunden för hur vi försäkrar oss om en trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare.

Vårt mål: Säker arbetsplats för alla medarbetare och leverantörer. Alla större och affärskritiska leverantörer ska följa Swedegas uppförandekod.

 

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

För alla de sjutton globala hållbarhetsmålen, och det övergripande målet att nå en hållbar utveckling, är samarbete och partnerskap nyckeln. Att föra dialoger, dela kunskap och information samt delta i samarbeten, som sträcker sig över lands- och sektorsgränser, är centralt. Swedegas tror på nära och långsiktiga relationer och samarbetar med flera aktörer, både i Sverige och internationellt, särskilt i omställningen till förnybar energi.       

Vårt mål: Swedegas roll på marknaden bygger på förtroendefulla relationer med sin omvärld och vi verkar tillsammans med andra i omställningen till förnybar energi.