Gasnätet

Swedegas ansvar

Vid normaldrift

Swedegas har i rollen som systembalansansvarig det övergripande ansvaret för att balansen mellan inmatning och uttag av gas upprätthålls kortsiktigt. Detta sker genom att Swedegas övervakar trycket i transmissionsnätet och vidtar eventuella åtgärder vid obalanser. Genom avtal med de balansansvariga regleras bland annat de obalanser som uppstår om planerad inmatning inte motsvarar faktiska uttag.

Vid kris

Vid kris har Swedegas ansvar att sammanställa fakta, bedöma läget och vid behov föreslå krisnivå till Energimyndigheten. Energimyndigheten har det övergripande ansvaret att tillkännage krisnivå. Swedegas ska verkställa åtgärder som Energimyndigheten beordrar för att säkerställa gasleverans till skyddade kunder. När krisnivån förändras av Energimyndigheten ska Swedegas informera berörda intressenter om detta.