Gasnätet

Försörjningsstatus

Denna sida uppdaterades senast 2022-06-28

2022-06-28: Energimyndighetens lägesbild över energiförsörjningen med anledning av kriget i Ukraina 

2022-06-21: Energimyndigheten utlyser tidig varning

Energimyndigheten har idag utlyst krisnivå tidig varning för det västsvenska gasnätet. Detta som en följd av utlysningen av tidig varning av Energistyrelsen för gasnätet i Danmark.

Försörjningssituationen för gas i Sverige är fortsatt robust. Gasen till det europeiska systemet kommer från flera olika källor och det har sedan Rysslands invasion av Ukraina, pågått ett aktivt arbete att ställa om från rysk energi till energi från andra källor.

Beslutet från myndigheterna i Danmark och Sverige har sin grund i det politiska läget där man också sett reducerade gasleveranser till Europa via Nord Stream 1. Med tidig varning vill myndigheterna skicka en signal till marknadens aktörer att planera för sin försörjning av gas på längre sikt.

Lagren i Europa, och i den svensk-danska delen av systemet, är välfyllda inför hösten. De europeiska lagren är idag (2022-06-21) fyllda till drygt 50 procent och de danska till 75 procent. Lagren fylls fortsatt på och hittills har takten varit högre än vad som krävs för att nå EU:s mål om lagerfyllnad; enligt en av EU föreslagen förordning ska gaslagren i de europeiska länderna vara fyllda till minst 80 procent per 2022-11-01 inför vintersäsongen 2022/23.

Under hösten startar leveranserna av gas via Baltic Pipe, och om ett år är även Tyrafältet i Nordsjön igång igen efter renoveringen som pågått ett par år. Under normalår kommer i stort sett all gas till Sverige och Danmark från Tyrafälten, och systemet är nettoexportör av gas.

Omställningen av gasinfrastrukturen till mer biogas förväntas få en fortsatt stark utveckling. Idag utgör biogas 35 procent av gasen i det svenska systemet, vilket är en ökning med 29 procent jämfört med föregående år.

Länkar till meddelanden från Energistyrelsen och Energimyndigheten

Energistyrelsen

Energimyndigheten

Krisnivåer

Inom EU finns gemensamma regler for hur man ska hantera en försörjningsstörning. Det finns tre olika krisnivåer: tidig varning, beredskap respektive kris. Länk till nationell krisplan

---------------------------------------------------------

Aktuell information från Energimyndigheten:

Så påverkar invasionen av Ukraina Sveriges energiläge

Läs mer

Aktuell information från Nordion Energi:

För tillfället finns ingen störning på gasnätet. Försörjningsläget i Sverige är i nuläget robust.

Information om gasförsörjning i Sverige

Med anledning av kriget i Ukraina har vi fått frågor kring hur energiförsörjningsläget är i Sverige när det gäller gas.

Nordion Energi är ett energiinfrastrukturbolag och vi bedriver en samhällsviktig funktion där uppdraget är att se till att gasen kommer fram till våra kunder utan störningar och att systemet hålls öppet för alla som vill handla med gas. Vi varken producerar eller säljer gas.

Frågor och svar

Hur är försörjningssituationen i Sverige?
Gasförsörjningen på den svenska marknaden är i nuläget robust. Vi följer utvecklingen noggrant och i nära dialog med Energimyndigheten och andra aktörer på den svenska och europeiska marknaden. I Sverige är alla hushåll som använder gas så kallade skyddade kunder, vilket innebär att de är prioriterade om nedskärningar skulle behöva göras.

Varifrån kommer gasen i Sverige?
Gasen in i Sverige består av en blandning av naturgas och biogas. Andelen varierar över tid; den senaste tiden har den handlade biogasen utgjort 34% av den totala mängden gas i det västsvenska nätet. Biogasen produceras främst i Danmark och Sverige. Naturgasen kommer via det europeiska gasnätet och består av rörbundna importer från bland annat Ryssland, Norge, Algeriet, UK och LNG från USA, Ryssland och Qatar. Systemet försörjs också av produktion av biogas och naturgas från till exempel Nederländerna, Tyskland och Danmark. Naturgasen handlas på den europeiska marknaden både genom bilaterala avtal och på gasbörser. Naturgasen är inte ursprungsmärkt. Nordion Energi har ingen insyn i gashandlarnas portföljer. Biogasen är emellertid oftast certifierad och går att spåra mellan länder.

Hur ser det ut på längre sikt?
Gasen i Sverige har, sedan ledningen började byggas på 1980-talet, kommit från den danska delen av Nordsjön. Sedan 2019 renoveras den danska plattformen Tyra och under renoveringsperioden kommer gasen från andra källor. Tyra beräknas vara renoverad sommaren 2023, och då kommer vi återigen att kunna få dansk gas. Även norsk gas kommer att kunna komma via Baltic Pipe, som beräknas vara i drift hösten 2022. Under normalår har det svensk-danska gassystemet överskottsproduktion och exporterar till övriga europeiska länder. När Tyra åter är i drift och Baltic Pipe kopplas på - tillsammans med en ökad ambition att ställa om naturgasvolymer till inhemsk biogas - bör det svensk-danska gassystemet åter bli en nettoexportör av gas.

Hur är utvecklingen för förnybara gaser?
I stort sett alla hushållskunder använder idag biogas till sin uppvärmning och sina spisar. Även industrier väljer i en allt ökande omfattning biogas. Livsmedelsbranschen har till exempel i hög grad ersatt naturgas med biogas i sin produktion. Biogasen har en stark utveckling i Sverige. Mängden biogas ökade med 29 procent från 2020 till 2021 och den totala andelen handlad biogas uppgår nu till 34 procent i det västsvenska nätet. Det är du som kund som väljer om du vill ha naturgas eller biogas.

Hur vet jag vilken gas just jag får?
Kontakta din gashandlare för information om just ditt avtal.

Kan jag välja bort rysk gas?
Kontakta din gashandlare som bäst kan svara på vad som gäller för just ditt avtal.

Varför stoppar inte Swedegas den ryska gasen?
Swedegas vare sig producerar eller handlar med någon gas utan vår uppgift är att upplåta gasinfrastruktur för överföring av gas för våra kunders räkning. Enligt lagen ska vi hålla systemet öppet för alla som vill handla med gas. Att stoppa svensk import av rysk gas kan göras via ett embargo på EU-nivå. Riksdagen i Sverige beslutar om ett sådant embargo.