Gasnätet

Försörjningsstatus

Så påverkar Rysslands krig mot Ukraina Sveriges energiläge

Denna sida uppdaterades senast 2023-01-24

Aktuell information från Nordion Energi

Nordion Energi är ett energiinfrastrukturbolag och vi bedriver en samhällsviktig funktion där uppdraget är att se till att gasen kommer fram till våra kunder utan störningar och att systemet hålls öppet för alla som vill handla med gas. Vi varken producerar eller säljer gas.

För tillfället finns ingen störning på gasnätet. Försörjningsläget i Sverige är robust och är opåverkat av de inträffade sabotagen mot Nord Stream 1 och 2. 

Med anledning av sabotagen har Swedegas/Nordion Energi intensifierat sin dialog med myndigheter och övriga berörda instanser. Det gäller även informationsutbytet med TSO:er (operatörer av gasinfrastruktur) och andra parter i närliggande länder och övriga Europa. I likhet med annan samhällskritisk infrastruktur har vi också ökat vår beredskap och vaksamhet.

---------------------------------------------------------

Aktuell information från Energimyndigheten

Ny lägesbild 24 januari: Elförsörjningen i Sverige är i nuläget ansträngd, men stabil. Det finns en risk för effektbrist under vinterns höglasttimmar om marginalerna minskar på grund av bortfall av produktion eller överföring. 

Läs mer på Energimyndighetens hemsida

----------------------------------------------------------

2022-10-10: Uppdatering Lagernivåer

Sedan föregående rapportering har lagerfyllnaden i Europa ökat och ligger nu på ca 90%. I Danmark är fyllnadsgraden 95% och i Sverige 95%. De Eu-övergripande målen för fyllnad är att minst 80% skall vara fyllt till 1 Nov 2022 och återfyllda till 90% 1 Nov 2023.

----------------------------------------------------------

Krisnivåer

Inom EU finns gemensamma regler for hur man ska hantera en försörjningsstörning. Det finns tre olika krisnivåer: tidig varning, beredskap respektive kris. Länk till nationell krisplan

 

Frågor och svar

Hur är försörjningssituationen i Sverige?
Gasförsörjningen på den svenska marknaden är i nuläget robust. Vi följer utvecklingen noggrant och i nära dialog med Energimyndigheten och andra aktörer på den svenska och europeiska marknaden. I Sverige är alla hushåll som använder gas så kallade skyddade kunder, vilket innebär att de är prioriterade om nedskärningar skulle behöva göras.

Varifrån kommer gasen i Sverige?
Gasen in i Sverige består av en blandning av naturgas och biogas. Andelen varierar över tid; den senaste tiden har den handlade biogasen utgjort 34% av den totala mängden gas i det västsvenska nätet. Biogasen produceras främst i Danmark och Sverige. Naturgasen kommer via det europeiska gasnätet och består av rörbundna importer från bland annat Ryssland, Norge, Algeriet, UK och LNG från USA, Ryssland och Qatar. Systemet försörjs också av produktion av biogas och naturgas från till exempel Nederländerna, Tyskland och Danmark. Naturgasen handlas på den europeiska marknaden både genom bilaterala avtal och på gasbörser. Naturgasen är inte ursprungsmärkt. Nordion Energi har ingen insyn i gashandlarnas portföljer. Biogasen är emellertid oftast certifierad och går att spåra mellan länder.

Hur ser det ut på längre sikt?
Gasen i Sverige har, sedan ledningen började byggas på 1980-talet, kommit från den danska delen av Nordsjön. Sedan 2019 renoveras den danska plattformen Tyra och under renoveringsperioden kommer gasen från andra källor. Tyra beräknas vara renoverad sommaren 2023, och då kommer vi återigen att kunna få dansk gas. Även norsk gas kommer att kunna komma via Baltic Pipe, som beräknas vara i drift hösten 2022. Under normalår har det svensk-danska gassystemet överskottsproduktion och exporterar till övriga europeiska länder. När Tyra åter är i drift och Baltic Pipe kopplas på - tillsammans med en ökad ambition att ställa om naturgasvolymer till inhemsk biogas - bör det svensk-danska gassystemet åter bli en nettoexportör av gas.

Hur är utvecklingen för förnybara gaser?
I stort sett alla hushållskunder använder idag biogas till sin uppvärmning och sina spisar. Även industrier väljer i en allt ökande omfattning biogas. Livsmedelsbranschen har till exempel i hög grad ersatt naturgas med biogas i sin produktion. Biogasen har en stark utveckling i Sverige. Mängden biogas ökade med 29 procent från 2020 till 2021 och den totala andelen handlad biogas uppgår nu till 34 procent i det västsvenska nätet. Det är du som kund som väljer om du vill ha naturgas eller biogas.

Hur vet jag vilken gas just jag får?
Kontakta din gashandlare för information om just ditt avtal.

Kan jag välja bort rysk gas?
Kontakta din gashandlare som bäst kan svara på vad som gäller för just ditt avtal.

Varför stoppar inte Swedegas den ryska gasen?
Swedegas vare sig producerar eller handlar med någon gas utan vår uppgift är att upplåta gasinfrastruktur för överföring av gas för våra kunders räkning. Enligt lagen ska vi hålla systemet öppet för alla som vill handla med gas. Att stoppa svensk import av rysk gas kan göras via ett embargo på EU-nivå. Riksdagen i Sverige beslutar om ett sådant embargo.