Gasnätet

Trygg försörjning av gas

Gasnät, trygg försörjning, försörjningstrygghet 

Sverige försörjs med naturgas framför allt från Tyskland och gasfält i den danska delen av Nordsjön. Från oktober 2022 kommer även Norge att försörja den Svenska och Danska marknaden. Under vintern 2024 kommer de danska plattformarna åter i full drift och behovet av import från Tyskland minskar.

EU-kommissionen, medlemsstaterna och naturgasföretagen ansvarar tillsammans för att trygga gasförsörjningen i Europa. Enligt EU:s försörjningsförordning ska varje medlemsstat ha en nationell krisplan. I Sverige är det Energimyndigheten som ansvarar för den nationella krisplanen. Den bygger på tre krisnivåer.

Vid en kris tryggas gasförsörjningen till så kallade skyddade kunder. Sverige har valt att endast hushållskunder omfattas av definitionen ”skyddade kunder”.

Swedegas ska se till att det finns tillräckligt mycket gas i gaslagret Skallen så att skyddade kunder kan få gas i 30 dagar. Inför varje vintersäsong bestäms vilken mängd gas som behöver lagras. När detta bestäms ska också hänsyn tas till hur mycket biogas som kommer att matas in på nätet.