Gas

Biogas - grön energi

Eftersom biogas är en förnybar energikälla sker inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären när den förbränns. Samma mängd koldioxid som släpps ut vid förbränning har tidigare tagits upp ur atmosfären. Detta gör biogasen till ett av de mest miljövänliga bränslealternativen idag. Men biogasen gör nytta på andra sätt också.

Biogas som fordonsbränsle

Biogasen har likt naturgasen många användningsområden. Den kan användas för elproduktion och bidrar då till en ökad andel grön el i vårt energisystem. Den kan även användas direkt i en panna för värmeproduktion som används lokalt eller i fjärrvärmesystemet. Ett annat användningsområde är som råvara i olika tillverkningsprocesser, exempelvis i livsmedelsindustrin.

Störst miljö- och klimatnytta har dock biogasen om den används som fordonsbränsle och ersätter bensin och diesel. Idag utgör fossila drivmedel cirka 90 procent av den totala energianvändningen för fordon och 30 procent av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från transportsektorn. Ersätter man bensin och diesel med biogas får man en nästan fullständig reduktion av växthusgaser. 

Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas som används som drivmedel. Under 2017 bestod fordonsgasen av hela 86 procent biogas och bara 14 procent naturgas. Jämfört med bensin och diesel så ger användningen av fordonsgas avsevärt mindre utsläpp av hälsofarliga ämnen, såsom giftiga kolväten, kväveoxider och partiklar.

Om man väljer att byta ut diesel mot fordonsgas i tunga fordon, som lastbilar och bussar, skulle kväveoxid- och partikelutsläppen minska med cirka 70 respektive 80 procent. Minskade luftföroreningar och minskat buller är andra viktiga argument när aktörer byter ut dieseldrivna fordon mot gasdrivna.

Biogasens samhällsnytta

Biogas bidrar till flera nyttor i samhället. Förutom klimatnytta, bättre luft och mindre buller beräknas ökad produktion av biogas ge ökad sysselsättning. Det krävs anläggningsarbeten, insamling av substrat (det som ska bli biogas), drift och underhåll av produktion, distribution och försörjning. Dessutom tillkommer konsulttjänster och tjänster från underleverantörer.

Enligt undersökningar gjorda i samband med den nationella biogasstrategin (2018) visar flera att för varje inhemskt producerad GWh biogas skapas ett arbetstillfälle. Gasbranschen har satt upp ett mål om 15 TWh biogas ska användas i Sverige till 2030. Det skulle innebära 15 000 sysselsatta personer om all använd biogas producerades i Sverige.

När biogas produceras i avfalls- och rötningsanläggningar behåller rötresten alla näringsämnen (fosfor, kväve och kalium) vilka en gång fanns i det avfall som senare fördes in i rötkammaren. Rötresten sluter kretsloppet av näring och organiskt material när den återförs till marken och kan därmed komplettera eller ersätta konstgödsel inom jord- och skogsbruk.