Gas

Biogas - grön energi

Eftersom biogas är en förnybar energikälla sker inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären när den förbränns. Detta gör biogasen till ett av de mest miljövänliga bränslealternativen idag. Biogasen har likt naturgasen många användningsområden. Den kan användas för elproduktion och bidrar då till en ökad andel grön el i vårt energisystem. Den kan även användas direkt i en panna för värmeproduktion som används lokalt eller i fjärrvärmesystemet. Ett annat användningsområde är som råvara i olika tillverkningsprocesser, exempelvis till färg, plast eller möbler.

Biogas som fordonsbränsle

Störst miljö- och klimatnytta har dock biogasen om den används som fordonsbränsle och ersätter bensin och diesel. Idag utgör fossila drivmedel cirka 90 procent av totala energianvändningen för fordon och 30 procent av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från transportsektorn. Ersätter man bensin och diesel med biogas får man en nästan fullständig reduktion av växthusgaser eftersom biogas inte ger något nettotillskott av koldioxid vid förbränning. 

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas som används som drivmedel. Jämfört med bensin och diesel så ger användningen av fordonsgas avsevärt mindre utsläpp av hälsofarliga ämnen, såsom giftiga kolväten, kväveoxider och sotpartiklar. Om man till exempel väljer att byta ut diesel mot fordonsgas i tunga fordon skulle kväveoxid- och partikelutsläppen minska med cirka 70 respektive 80 procent. Minskade luftföroreningar och minskat buller är andra viktiga argument när kommuner byter ut sina dieselbussar mot gasdrivna.

Mer information finns här, i en folder om hur biogasen är en klimatsmart och kostnadseffektiv tillgång för samhället som innebär fler jobb och grön energi. http://ebooks.exakta.se/Mediabaren/2016