Gas

Fakta om biogas

Biogas är en förnybar energikälla som bland annat bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö. Det sker exempelvis då matavfall, gödsel eller avloppsslam bryts ner av mikroorganismer i en rötkammare. Biogas kan också framställas genom termisk förgasning av till exempel skogsavfall. Ytterligare ett produktionssätt för biogas är genom Power to Gas där överskottsel från exempelvis vindkraft via elektrolys omvandlas till gas. 

Biogas består till största del av metan, precis som naturgas. Skillnaden är att biogasen är förnybar och ingår i jordens naturliga kretslopp, medan naturgasen är en fossil gas som bildats i marken under många miljoner år.

För att kunna föra in biogas på gasnätet och använda den inom industrin eller transportsektorn måste den uppgraderas/renas så att kvaliteten motsvarar naturgas. Med uppgradering menas att metaninnehållet i biogasen höjs till cirka 97 procent. Detta görs genom att koldioxiden i biogasen avskiljs, till exempel i en vattenskrubber.

Flytande biogas, LBG (Liquefied Bio Gas), är biogas som kylts ned till minus 162 °C. LBG kan användas på samma sätt som flytande naturgas, LNG (Liquefied Natural Gas).

Biogas som producerats genom en rötningsprocess genererar förutom biogas även en annan värdefull produkt – biogödsel. Biogödsel innehåller viktiga näringsämnen och då den ersätter konstgödsel på åkermark ökas klimatnyttan från biogasen ytterligare. 

 

Energinnehåll biogas

En normalkubikmeter (Nm3) biogas innehåller cirka 5-8 kWh, beroende på biogasens metanhalt. Uppgraderad biogas (97 % metan) innehåller 9,67 kWh per Nm3. Naturgasen innehåller något mer energi på grund av att naturgas förutom metan även innehåller mindre mängder etan, propan och butan.