Gas

Gasbarometern – så utvecklas biogasen i gasnätet.

Gasbarometern ger svar på hur mycket handlad biogas som transporteras och används i gasnätet.

Den är ett initiativ där Swedegas, tillsammans med de företag som handlar med gas i det västsvenska gasnätet, fyra gånger om året tar fram statistik över hur mycket biogas som transporteras och används i nätet.

Syftet med initiativet är flera. Dels vill Swedegas skapa transparens när det gäller att visa utvecklingen för biogasen i Sverige, dels visa att det sker en successiv omställning av gasnätet i linje med företagets ambitioner – att andelen förnybar gas i infrastrukturen över tid ökar så att den uppgår till 30 procent 2030 och 100 procent 2050.

Vad Gasbarometern visar

För att få fram siffrorna till Gasbarometern sammanställer vi information om:

  • Biogasproduktion som förs in på stamnätet (TSO)
  • Biogasproduktion som förs in på distributionsnäten (DSO)
  • Import av biogas
  • Export av biogas

Detta redovisas som en aggregerad siffra, dels för stamnätet, dels för hela västsvenska nätet (stamnätet plus distributionsnäten). Siffrorna presenteras från och med 2018 en gång i kvartalet på Swedegas webbplats.

De senaste åren har andelen handlad biogas ökat kraftigt i stamnätet till följd av ökad import, framför allt från Danmark. Andelen biogas uppgick 2016 till nära 4 procent och 2017 hade den ökat till drygt 10 procent. Andelen biogas i stamnätet fördubblades mellan 2017 och 2018. 2021 motsvarade andelen biogas i nätet 31,6 % i stamnätet och 34,4 % i hela det västsvenska gasnätet (distributionsnät inkluderat).

 Andel biogas i gasnätet 2016 – 2023.

 

 

 

2016

2017

2018

2019 2020  2021  2022 2023 Q1-Q2 Rullande 12 månader 

 

GWh(ö)

%

GWh(ö)

%

GWh(ö)

%

 GWh(ö)  % GWh(ö)  % GWh(ö) %  GWh(ö)  %  GWh(ö)   % GWh(ö)   %

Det svenska stamnätet för gas

377

3,6

910

10,4

1858

20,2

 2045
23,4  2083  25,4 2803   31,6  2201 33,7  907  29,2   1896  31,4

Hela västsvenska gasnätet (stamnätet plus distributionsnäten)

835,3

7,6

1348,8

15,4

2266

23,5

 2451
26,2

 2479  29,0  3190  34,4  2558 37,5   1090  33,5  2241 35,5 
                                                                                                                                                                                       

En självklar del i ett framtida fossilfritt samhälle

Under 2017 och 2018 har många nya initiativ kommit från politiken som stödjer utvecklingen av biogas. Biogasen har till exempel fått en fördelaktig ställning i viktiga styrmedel som bonus-malus och miljözoner för bilar. Innovationspengar har avsatts till utvecklingen av flytande biogas och kretsloppspremien har utökats. Dessutom har regeringen tillsatt en biogasutredning som leds av Åsa Westlund, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Branschen har bidragit med ett förslag till nationell biogasstrategi.

Gasbarometern följer utvecklingen av biogasanvändningen i nätet. Den bidrar till att ge en bild av hur styrmedelsstrategier och handelsmönster i Sverige, men även i andra länder, påverkar marknaden. Andelen biogas kommer att gå både upp och ner beroende på hur de europeiska handelsmönstren förändras samt hur den inhemska biogasproduktionen utvecklas.