Gas

Gasbarometern – så utvecklas biogasen i gasnätet

Gasbarometern ska ge svar på hur mycket biogas som transporteras och används i gasnätet.

Den är ett initiativ där Swedegas, tillsammans med de företag som handlar med gas i det västsvenska gasnätet, fyra gånger om året tar fram statistik över hur mycket biogas som transporteras och används i nätet.

Syftet med initiativet är flera. Dels vill Swedegas skapa transparens när det gäller att visa utvecklingen för biogasen i Sverige, dels visa att det sker en successiv omställning av gasnätet i linje med företagets ambitioner – att andelen förnybar gas i infrastrukturen över tid ökar så att den uppgår till 30 procent 2030 och 100 procent 2050.

Stadig ökning senaste åren

För att få fram siffrorna till gasbarometern sammanställer vi information om:

  • Biogasproduktion som förs in på högtrycksnätet (TSO)
  • Biogasproduktion som förs in på lågtrycksnäten (DSO)
  • Import av biogas
  • Export av biogas

Detta redovisas som en aggregerad siffra, dels för stamnätet, dels för hela västsvenska nätet. Siffrorna presenteras från och med 2018 en gång i kvartalet på Swedegas webbplats.

De senaste åren har andelen biogas ökat kraftigt i stamnätet till följd av ökad import, framför allt från Danmark. Andelen biogas uppgick 2016 till nästan 4 procent och 2017 hade den ökat till drygt 10 procent. De första siffrorna för 2018 visar på ännu större andel – 17,2 procent i stamnätet.

 

 

Inkluderas den inhemska biogasproduktionen som förs in i lågtrycksnäten hade hela de samlade västsvenska gasnäten en biogasandel på 15 procent 2017 och på över 20 procent under första kvartalet 2018.

GASBAROMETERN – biogas i gasnätet 2016–2018 (Q1)

 

2016

2017

2018, Q1

 

GWh

%

GWh

%

GWh

%

Swedegas gasnät

377

3,6

910

10,4

625

17,2

Västsvenska gasnätet totalt

835,3

8

1 348,8

15,4

728,5

20,1

En självklar del i ett framtida fossilfritt samhälle

Under 2017 och 2018 har många nya initiativ kommit från politiken som stödjer utvecklingen av biogas. Biogasen har till exempel fått en fördelaktig ställning i viktiga styrmedel som bonus-malus och miljözoner för bilar. Innovationspengar har avsatts till utvecklingen av flytande biogas och kretsloppspremien har utökats. Dessutom har regeringen tillsatt en biogasutredning som leds av Åsa Westlund, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Branschen har bidragit med ett förslag till nationell biogasstrategi.

Gasbarometern kommer att kunna följa utvecklingen av biogasanvändningen i nätet. Den kan bidra till att ge en bild av hur styrmedelsstrategier och handelsmönster i Sverige, men även i andra länder, påverkar marknaden. Andelen biogas kommer att gå både upp och ner beroende på hur de europeiska handelsmönstren förändras samt hur den inhemska biogasproduktionen utvecklas.