Gas

Gasbarometern – så utvecklas biogasen i gasnätet

Gasbarometern ger svar på hur mycket biogas som transporteras och används i gasnätet.

Den är ett initiativ där Swedegas, tillsammans med de företag som handlar med gas i det västsvenska gasnätet, fyra gånger om året tar fram statistik över hur mycket biogas som transporteras och används i nätet.

Syftet med initiativet är flera. Dels vill Swedegas skapa transparens när det gäller att visa utvecklingen för biogasen i Sverige, dels visa att det sker en successiv omställning av gasnätet i linje med företagets ambitioner – att andelen förnybar gas i infrastrukturen över tid ökar så att den uppgår till 30 procent 2030 och 100 procent 2050.

Fördubbling av andelen biogas

För att få fram siffrorna till Gasbarometern sammanställer vi information om:

  • Biogasproduktion som förs in på stamnätet (TSO)
  • Biogasproduktion som förs in på distributionsnäten (DSO)
  • Import av biogas
  • Export av biogas

Detta redovisas som en aggregerad siffra, dels för stamnätet, dels för hela västsvenska nätet (stamnätet plus distributionsnäten). Siffrorna presenteras från och med 2018 en gång i kvartalet på Swedegas webbplats.

De senaste åren har andelen biogas ökat kraftigt i stamnätet till följd av ökad import, framför allt från Danmark. Andelen biogas uppgick 2016 till nära 4 procent och 2017 hade den ökat till drygt 10 procent. När helåret 2018 summerades låg andelen handlad gas i stamnätet på 20,2 procent – en fördubbling mot föregående år. Efter kvartal 1 2019 har andelen biogas de senaste 12 månaderna ökat något ytterligare, till 20,4 procent.

andel biogas 

 

Inkluderas den inhemska biogasproduktionen som förs in i lågtrycksnäten på de samlade västsvenska gasnäten var andelen biogas 23,5 procent för helåret 2018 och 24 procent för de senaste 12 månaderna till och med kvartal 1 2019.

GASBAROMETERN – biogas i gasnätet 2016 – kvartal 1 2019

 

2016

2017

2018

 Q2 2018–Q1 2019

 

GWh

%

GWh

%

GWh

%

 GWh  %

Det svenska stamnätet för gas

377

3,6

910

10,4

1858

20,2

 1789
 20,4

Hela västsvenska gasnätet (stamnätet plus distributionsnäten)

835,3

8

1348,8

15,4

2266

23,5

 2198
 24

En självklar del i ett framtida fossilfritt samhälle

Under 2017 och 2018 har många nya initiativ kommit från politiken som stödjer utvecklingen av biogas. Biogasen har till exempel fått en fördelaktig ställning i viktiga styrmedel som bonus-malus och miljözoner för bilar. Innovationspengar har avsatts till utvecklingen av flytande biogas och kretsloppspremien har utökats. Dessutom har regeringen tillsatt en biogasutredning som leds av Åsa Westlund, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Branschen har bidragit med ett förslag till nationell biogasstrategi.

Gasbarometern följer utvecklingen av biogasanvändningen i nätet. Den bidrar till att ge en bild av hur styrmedelsstrategier och handelsmönster i Sverige, men även i andra länder, påverkar marknaden. Andelen biogas kommer att gå både upp och ner beroende på hur de europeiska handelsmönstren förändras samt hur den inhemska biogasproduktionen utvecklas.