Gas

Gasbarometern – så utvecklas biogasen i gasnätet

Gasbarometern ger svar på hur mycket biogas som transporteras och används i gasnätet.

Den är ett initiativ där Swedegas, tillsammans med de företag som handlar med gas i det västsvenska gasnätet, fyra gånger om året tar fram statistik över hur mycket biogas som transporteras och används i nätet.

Syftet med initiativet är flera. Dels vill Swedegas skapa transparens när det gäller att visa utvecklingen för biogasen i Sverige, dels visa att det sker en successiv omställning av gasnätet i linje med företagets ambitioner – att andelen förnybar gas i infrastrukturen över tid ökar så att den uppgår till 30 procent 2030 och 100 procent 2050.

Vad Gasbarometern visar

För att få fram siffrorna till Gasbarometern sammanställer vi information om:

  • Biogasproduktion som förs in på stamnätet (TSO)
  • Biogasproduktion som förs in på distributionsnäten (DSO)
  • Import av biogas
  • Export av biogas

Detta redovisas som en aggregerad siffra, dels för stamnätet, dels för hela västsvenska nätet (stamnätet plus distributionsnäten). Siffrorna presenteras från och med 2018 en gång i kvartalet på Swedegas webbplats.

De senaste åren har andelen biogas ökat kraftigt i stamnätet till följd av ökad import, framför allt från Danmark. Andelen biogas uppgick 2016 till nära 4 procent och 2017 hade den ökat till drygt 10 procent. Andelen biogas i stamnätet fördubblades mellan 2017 och 2018. Under de två första kvartalen under 2019 har andelen biogas i nätet gått ner något till 16,7 % i stamnätet och 19,8 % i hela det västsvenska gasnätet (distributionsnät inkluderat). Nivån håller sig ganska stabil över en ettårsperiod.

 Andel biogas i gasnätet 2016 – kvartal 2 2019

2016-Q22019

 

2016

2017

2018

 Q1 2019–Q2 2019
 Rullande 12 månader

 

GWh

%

GWh

%

GWh

%

 GWh  %  GWh %

Det svenska stamnätet för gas

377

3,6

910

10,4

1858

20,2

 848
16,7  1716  19

Hela västsvenska gasnätet (stamnätet plus distributionsnäten)

835,3

8

1348,8

15,4

2266

23,5

 1049
 19,8  2123  22,5

En självklar del i ett framtida fossilfritt samhälle

Under 2017 och 2018 har många nya initiativ kommit från politiken som stödjer utvecklingen av biogas. Biogasen har till exempel fått en fördelaktig ställning i viktiga styrmedel som bonus-malus och miljözoner för bilar. Innovationspengar har avsatts till utvecklingen av flytande biogas och kretsloppspremien har utökats. Dessutom har regeringen tillsatt en biogasutredning som leds av Åsa Westlund, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Branschen har bidragit med ett förslag till nationell biogasstrategi.

Gasbarometern följer utvecklingen av biogasanvändningen i nätet. Den bidrar till att ge en bild av hur styrmedelsstrategier och handelsmönster i Sverige, men även i andra länder, påverkar marknaden. Andelen biogas kommer att gå både upp och ner beroende på hur de europeiska handelsmönstren förändras samt hur den inhemska biogasproduktionen utvecklas.