Gas

Gasbarometern – så utvecklas biogasen i gasnätet.

Gasbarometern ger svar på hur mycket handlad biogas som transporteras och används i gasnätet.

Den är ett initiativ där Swedegas, tillsammans med de företag som handlar med gas i det västsvenska gasnätet, fyra gånger om året tar fram statistik över hur mycket biogas som transporteras och används i nätet.

Syftet med initiativet är flera. Dels vill Swedegas skapa transparens när det gäller att visa utvecklingen för biogasen i Sverige, dels visa att det sker en successiv omställning av gasnätet i linje med företagets ambitioner – att andelen förnybar gas i infrastrukturen över tid ökar så att den uppgår till 30 procent 2030 och 100 procent 2050.

Vad Gasbarometern visar

För att få fram siffrorna till Gasbarometern sammanställer vi information om:

  • Biogasproduktion som förs in på stamnätet (TSO)
  • Biogasproduktion som förs in på distributionsnäten (DSO)
  • Import av biogas
  • Export av biogas

Detta redovisas som en aggregerad siffra, dels för stamnätet, dels för hela västsvenska nätet (stamnätet plus distributionsnäten). Siffrorna presenteras från och med 2018 en gång i kvartalet på Swedegas webbplats.

De senaste åren har andelen handlad biogas ökat kraftigt i stamnätet till följd av ökad import, framför allt från Danmark. Andelen biogas uppgick 2016 till nära 4 procent och 2017 hade den ökat till drygt 10 procent. Andelen biogas i stamnätet fördubblades mellan 2017 och 2018. 2019 motsvarade andelen biogas i nätet 23,4 % i stamnätet och 26,2 % i hela det västsvenska gasnätet (distributionsnät inkluderat).

 Andel biogas i gasnätet 2016 – 2020.

 

 

2016

2017

2018

2019 2020 Q1-Q2  Rullande 12 månader 

 

GWh

%

GWh

%

GWh

%

 GWh  %  GWh  %  GWh   %

Det svenska stamnätet för gas

377

3,6

910

10,4

1858

20,2

 2045
23,4  1126  28,6  2330  30,6

Hela västsvenska gasnätet (stamnätet plus distributionsnäten)

835,3

8

1348,8

15,4

2266

23,5

 2451
26,2

 1329  32,2  2730 33,4 

En självklar del i ett framtida fossilfritt samhälle

Under 2017 och 2018 har många nya initiativ kommit från politiken som stödjer utvecklingen av biogas. Biogasen har till exempel fått en fördelaktig ställning i viktiga styrmedel som bonus-malus och miljözoner för bilar. Innovationspengar har avsatts till utvecklingen av flytande biogas och kretsloppspremien har utökats. Dessutom har regeringen tillsatt en biogasutredning som leds av Åsa Westlund, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Branschen har bidragit med ett förslag till nationell biogasstrategi.

Gasbarometern följer utvecklingen av biogasanvändningen i nätet. Den bidrar till att ge en bild av hur styrmedelsstrategier och handelsmönster i Sverige, men även i andra länder, påverkar marknaden. Andelen biogas kommer att gå både upp och ner beroende på hur de europeiska handelsmönstren förändras samt hur den inhemska biogasproduktionen utvecklas.