Gas

En nationell biogasstrategi med åtgärder längs hela värdekedjan

I förslaget till nationell biogasstrategi föreslås ett mål på 15 terrawattimmar biogas till 2030 samt en rad prioriterade styrmedel och åtgärder. Strategin har tagits fram i ett unikt och brett samarbete mellan ledande företrädare för produktion, distribution och användning av biogas. Den lanserades 1 december 2015.

Strategin i sin helhet kan du ladda ner här.
En kortare version finns här.

En satsning på biogas är en satsning på ett fossilfritt Sverige och en fossiloberoende fordonsflotta. Det är också en satsning på utveckling av en ny industrigren för Sverige där innovationer och miljöteknik skapar gröna jobb, nya exportmöjligheter och gör att Sverige tar täten i klimatarbetet.

Biogasen är en unik resurs. Den bidrar till att vi kan uppfylla flera av de svenska miljömålen och att målsättningar inom klimatpolitik, energipolitik, landsbygdspolitik etc, möts.

Trots lokala och regionala initiativ, nya tekniker och lösningar har biogasmarknaden mattats av. Delvis på grund av låga oljepriser, men framför allt på grund av brist på politiska besked om de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna.

Det är dags för en politisk kraftsamling på nationell nivå där riksdag och regering tar ett gemensamt grepp om den fantastiska resurs som biogasen utgör.

Branschen har tagit fram ett förslag till strategi med mål och konkreta förslag på åtgärder och styrmedel utifrån biogasens hela värdekedja: produktion – distribution – användning.

 

Huvudsakliga förslag:

• SÄTT ETT NATIONELLT MÅL FÖR ANVÄNDNINGEN AV
OM TOTALT 15 TWh BIOGAS TILL 2030

• PRIORITERA DE VIKTIGASTE STYRMEDLEN:
1. Behåll skattereduktionen för biogas efter 2020 och inkludera biogasen i kvotpliktsystemet när det är fullt utvecklat.
2. Inför en nationell miljölastbilsdefinition med tillhörande premie.
3. Inför en gasbusspremie likt den som är föreslagen för elbussar. Gasbussar bidrar även de till ett bättre klimat och renare luft i städerna men de bidrar också till ett slutet kretslopp.
4. Inför ett investeringsstöd för produktion av avancerade biodrivmedel.
5. Inför ett särskilt produktionsstöd för den biogas som ger dubbel miljö- och samhällsnytta, exempelvis insamling av matavfall och upptagning av överskottskväve.

Strategin innehåller även en rad förslag för hur biogasen kan komma in i redan pågående politiska initiativ eller processer:
• Utnyttja EU:s infrastrukturdirektiv för alternativa drivmedel så att introduktionen av gasdrivna fordon och fartyg förstärks liksom tillgängligheten på biogas.
• Utforma bonus-malus-systemet så att gasbilar får en kraftig bonus som ett resultat av dess goda klimat- och samhällsnytta.
• Behåll det reducerade förmånsvärdet för de tjänstebilsförare som väljer gasbil efter 2019. En nationell biogasstrategi kräver ett stort engagemang och krafttag från politiken. Arbetet bör ske i samarbete med andra samhällsaktörer och branschen själv vilket påverkar utvecklingen av biogasmarknaden positivt:
• Ta hänsyn till biogasens alla samhällsnyttor. Upphandlare av kollektivtrafik och godstransporter behöver korrekta värden avseende både drivmedlens miljöpåverkan men också dess samhällsnyttor.
• Satsa på forskning och kommersialisering. Den svenska biogassatsningen måste både under?hållas och utvecklas så att Sverige bevarar den ledande positionen och kan fortsätta exportera miljöteknik och kunskap.
• Öka förtroendet för Grön gas-principen. Handla förnybar gas kan jämföras med att handla förnybar el. Principen är viktig för utvecklingen och måste tydlig- och synliggöras mer.

Kontaktpersoner
Swedegas - Hanna Paradis, hanna.paradis@swedegas.se,
031-43 93 19
Energigas Sverige - Maria Malmkvist, maria.malmkvist@energigas.se, 08-692 18 50
Region Skåne - Jerker Bjurnemark, jerker.bjurnemark@skane.se, 044-309 33 44

Strategin presenterades på ett seminarium 1 december 2015 - läs mer här!

Läs också debattartikeln som publicerades i Dagens Samhälle 1 december 2015.

 

 

 

Sagt om biogas

"Nu har vi tagit första steget - biogasstrategin kan ligga till grund för en tydlig, politiskt förankrad och långsiktig nationell handlingsplan för biogasen i Sverige. Här visar vi att biogasen har potential att spela en viktig roll i omställningen till ett hållbart energissystem."

Johan Zettergren, vd Swedegas