Gas

Förnybart i gasnätet

Biogas

Biogas är en förnybar energikälla som vid användning inte bidrar med några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. Varje kolatom ingår i ett naturligt kretslopp, där samma mängd som släpps ut vid förbränning tidigare har tagits upp ur atmosfären.

Biogasen är en del av ett slutet kretslopp där avfall, såsom matrester, avloppsvatten och restprodukter från skog och industri, ger förnybara produkter som kan användas till drivmedel eller producera el och värme. Den rötrest som bildas när biogas produceras kan dessutom användas som gödning i jordbruket, vilket minskar användningen av konstgödsel.

Inom industrin kan biogas användas på samma sätt som naturgas. I Sverige används biogasen främst som fordonsbränsle och för värmeproduktion.

Effektiv infrastruktur för gas

Eftersom biogas, precis som naturgas, till största delen består av metan kan den transporteras i samma infrastruktur och användas på samma sätt. Swedegas arbetar för att allt mer biogas ska föras in på gasnätet och idag är cirka 30 procent av gasen i stamnätet förnybar.

Ska biogasmarknaden växa behöver infrastrukturen för gas utvecklas. Tillgång till ledningsnät för gas innebär tillförlitlig avsättning för biogasen, tillgång till en större marknad samt miljövänlig och energieffektiv transport av gas. Till skillnad mot elnät, där elen generellt måste förbrukas direkt när den produceras, kan ledningsnät för gas också användas för att lagra gasen så att den kan användas vid ett senare tillfälle. Detta möjliggör en mer flexibel användning och produktion av biogas.

Tack vare gröngasprincipen kan alla kunder i ett gasnät välja att köpa biogas, även om biogasen produceras i ett annat gasnät. Läs mer om gröngasprincipen här.

Produceras på olika sätt

Biogas kan produceras på många olika sätt, till exempel i rötningsanläggningar, deponier, förgasningsanläggningar eller genom Power to Gas.

Idag produceras biogas framför allt i mindre anläggningar. Produktionen täcker i dagsläget varken industrins eller transportsektorns behov, förutom på små lokala marknader. Med effektiv infrastruktur för distribution av biogas kan större produktionsanläggningar byggas. För att tillgodose behovet importeras biogas, främst från Danmark.

Cirkulär ekonomi

Biogas är, tillsammans med avfall, vatten och fjärrvärme, en hörnpelare för att sluta kretsloppet i en cirkulär ekonomi. I filmen nedan beskriver branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop.

100% grön gas

Swedegas och Nordion Energi vill bidra till ett bättre klimat. Därför verkar vi för att bli Europas första gasnät med 100% grön gas.