Gas

Biogas är en förnybar energikälla som vid användning inte bidrar med några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. Biogas kan produceras på många olika sätt, till exempel i rötningsanläggningar, deponier, förgasningsanläggningar eller genom Power to Gas. Biogas används i Sverige främst som fordonsbränsle och för el-och värmeproduktion. Men biogasen kan även användas inom industrin på samma sätt som naturgas. 

Idag produceras biogas främst i mindre anläggningar och produktionen räcker inte till varken för industrin eller transportbehoven. Med effektiv infrastruktur för distribution av biogas så kan större produktionsanläggningar byggas. Under 2014 togs två stora biogasanläggningar i drift – GoBiGas  i Göteborg och Jordberga i Skåne. Båda anläggningarna är anslutna till Swedegas gasnät, vilket är en förutsättning för att biogasen ska nå en större marknad.

Sagt om biogas

"Vi menar att biogas är ett konkurrenskraftigt, miljö- och klimatvänligt samt resurseffektivt bränsle. Det finns gott om underlag som visar på biogasens potential och möjliga roll i omställningen till ett hållbart energisystem, men det behövs en nationell strategi som visar hur vi kan nå dit."

Johan Zettergren, vd Swedegas