Gas

Förnybart i gasnätet

Biogas

Biogas är en förnybar energikälla som vid användning inte bidrar med några nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären. Biogas kan produceras på många olika sätt, till exempel i rötningsanläggningar, deponier, förgasningsanläggningar eller genom Power to Gas. Biogas används i Sverige främst som fordonsbränsle och för el-och värmeproduktion. Men biogasen kan även användas inom industrin på samma sätt som naturgas. 

Idag produceras biogas främst i mindre anläggningar och produktionen räcker inte till varken för industrin eller transportbehoven. Med effektiv infrastruktur för distribution av biogas så kan större produktionsanläggningar byggas. Under 2014 togs två stora biogasanläggningar i drift – GoBiGas  i Göteborg och Jordberga i Skåne. Båda anläggningarna är anslutna till Swedegas gasnät, vilket är en förutsättning för att biogasen ska nå en större marknad.

Biogas är, tillsammans med avfall, vatten och fjärrvärme, en hörnpelare för att sluta kretsloppet i en cirkulär ekonomi. I filmen nedan beskriver branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop.

Sagt om biogas

"Vi menar att biogas är ett konkurrenskraftigt, miljö- och klimatvänligt samt resurseffektivt bränsle. Det finns gott om underlag som visar på biogasens potential och möjliga roll i omställningen till ett hållbart energisystem, men det behövs en nationell strategi som visar hur vi kan nå dit."

Johan Zettergren, vd Swedegas