Gas

LNG går dit ledningarna inte når

Flytande naturgas behövs för att svensk industri och sjöfart ska bli mindre beroende av olja. LNG kan ersätta olja och kol där det inte är möjligt att ansluta till gasnätet.

Sedan 2015 måste fartyg i svenska farvatten minska svavelutsläppen till nära noll. Även transportsektorn behöver ställa om till mer miljövänliga bränslen. I båda fallen efterfrågas LNG.

LNG efterfrågas också av många industriföretag som vill växla över till naturgas, men som inte ligger i anslutning till Swedegas gasnät. LNG kan användas som processbränsle och råvara. Den är enkel att hantera, säker, konkurrenskraftig och mer miljövänlig än olja och kol. För många företag är det en möjlighet att snabbare nå sina miljömål.

Open Access

För att göra LNG tillgängligt i Sverige behövs terminaler i viktiga hamnar som har nära till järnväg och vägnät. Swedegas har investerat i en bunkringsanläggning i Göteborgs hamn, som kan byggas ut i takt med att marknadens efterfrågan ökar.

Att en terminal är öppen – Open Access – innebär att alla som är intresserade av att leverera LNG till den svenska marknaden kan boka kapacitet i terminalen. Det ger slutkunderna möjlighet att köpa LNG till bästa världsmarknadspris.

En öppen LNG-terminal innebär också att ägande och drift av infrastruktur hålls skiljt från produktion av och handel med energi. Det är en princip som följer Naturgaslagen och EU:s regler och direktiv och som tillämpas i övriga Europa. Detta gör terminalen i Göteborg unik bland befintliga och planerade LNG-terminaler i landet, som har en annan inriktning.