Gas

LNG ersätter tjockolja

Flytande naturgas, LNG (Liquefied Natural Gas), är det mest miljövänliga alternativet för stora delar av industrin, sjöfarten och tunga transporter. LNG är naturgas som kylts ner till minus 162 grader och blivit flytande. Då har den minskat i volym 600 gånger.

LNG konkurrerar framför allt med olja då koldioxidutsläppen är 25 procent lägre. Även andra utsläpp som tungmetaller, kväveoxider, partiklar och sot är väsentligt lägre. Svavelutsläppen är nära noll. När LNG ersätter tjockolja som drivmedel till fartyg minskar både klimatpåverkan och övergödning av haven drastiskt.

LNG transporteras i tankbåtar till terminaler längs kusten. Därifrån kan naturgasen antingen distribueras vidare som gas i gasnätet eller i flytande form med tåg eller tankbilar. Fartyg kan bunkra direkt från särskilda bunkerfartyg.

Färja drivs med LNG

Viking Lines nybygge M/S Grace är det första stora passagerarfartyget i världen som drivs med LNG. Det gör att utsläppen reduceras markant. Svavel- och partikelutsläppen blir praktiskt taget noll. Enligt EU:s svaveldirektiv får endast fartyg som uppfyller de skärpta utsläppskraven segla in i Östersjöns hamnar från och med 1 januari 2015.