december 2014
22 12 2014

Premiär för biogas från GoBiGas i stamnätet

Världens första storskaliga anläggning för framställning av biogas av restprodukter från skogen, GoBiGas som ägs av Göteborg Energi, är nu i drift. Biogasen transporteras till marknaden genom det svenska stamnätet för gas. Swedegas, som driver gasnätet, ser detta som en viktig milstolpe i företagets ambition att öka andelen biogas i stamnätet.

Läs hela artikeln
08 12 2014

Swedegas blir delägare i nybildade Energiforsk

Energibranschen samlar nu sin forskning i ett helt nytt bolag – Energiforsk. Energiforsk kommer att omfatta verksamheten i Elforsk, Värmeforsk, Svenskt Gastekniskt Center (SGC) samt forskningsprogrammet Fjärrsyn inom Svensk Fjärrvärme.

Läs hela artikeln
oktober 2014
28 10 2014

Debattartikel i Dagens Samhälle - "Vi har inte råd att slösa bort vindkraften"

Produktionen av el genom vindkraft växer kraftigt. Men vad händer den dag då det blir en överproduktion? Något som kan ske snabbare än vi tror. Ny teknik gör lagring av elöverskottet möjlig.

Läs hela artikeln
08 10 2014

Debattartikel i Ny Teknik - ”Gas – svaret på framtidens baskraft”

Gaskraft är ett alternativ till kärnkraften. Den är relativt billig att bygga, klarar industrins krav på leveranssäkerhet, understödjer utbyggnad av förnybar elproduktion och kan finnas på plats mycket snabbt, skriver Anders Mathiasson, Energigas Sverige, och Lars Gustafsson, Swedegas.

Läs hela artikeln
september 2014
29 09 2014

Historisk premiär för biogas i stamnätet - Gasledning förbinder biogasanläggning med stamnätet för gas

Biogas har nu för första gången matats in i det svenska stamnätet för gas. Biogasanläggningen Jordberga utanför Trelleborg är först i Sverige med att använda stamnätet för distribution av gas. Skånetrafiken är en av kunderna och biogasen ska användas som drivmedel för kollektivtrafiken. För Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, är detta en milstolpe i utvecklingen mot att öka andelen biogas i stamnätet. Bakom själva biogasanläggningen står Swedish Biogas International, E.ON Gas, Skånska Biobränslebolaget och Nordic Sugar.

Läs hela artikeln
juni 2014
09 06 2014

Miljötillstånd beviljat för LNG-terminal i Göteborg

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat Swedegas och Vopak LNG Holding tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för LNG, flytande naturgas i Energihamnen i Göteborg. Terminalen ska kunna förse både sjöfart, industrier och tunga transporter med gas, när de ställer om från olja som bränsle.

Läs hela artikeln
02 06 2014

Nya flexibla modeller för mer biogas på nätet

För att göra det intressant för biogasproducenter att mata in gas i nätet och därigenom nå en större marknad, har Swedegas tagit fram flexiblare modeller för anslutning. Villkoren gäller från maj 2014.

Läs hela artikeln
maj 2014
22 05 2014

TSOs expand cooperation to develop a carbon-neutral gas supply in 2050

Today at the annual Flame gas conference in Amsterdam, the Swiss Gaznat joined the 5 gas infrastructure companies from the Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden and France which have committed to actively contributing to the development of a carbon neutral gas supply by 2050. Gas infrastructure enables the transport and storage of energy on a scale unmatched by other energy systems. It is as such essential to the achievement of the EU’s low-carbon ambitions.

Läs hela artikeln
14 05 2014

Publicering av rapport avseende utveckling av gasinfrastruktur i norra Europa inklusive Östersjöregionen

Tillsammans med övriga systemansvariga för gas i den s.k. BEMIP-regionen (Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark och Sverige) publicerar Swedegas den andra utgåvan av Gas Regional Investment Plan (GRIP) som bland annat innehåller de planerade investeringsprojekten över en tioårsperiod från 2014 till 2023 för regionen.

Läs hela artikeln
07 05 2014

Power to Gas i Sverige - nu utreds lokalisering

Power to Gas kan snart bli verklighet i Sverige. Energimyndigheten har idag beviljat medel till en studie som ska visa var i landet en pilotanläggning kan byggas. Falkenberg, Gotland och Luleå är tre kandidater. Tekniken Power to Gas, som innebär att överskott av el från förnybara energikällor som vind och sol kan tas tillvara, spås få en viktig roll i det framtida energisystemet.

Läs hela artikeln
april 2014
29 04 2014

Nu förbereds bygget av LNG-terminalen i Göteborg

I Göteborgs Hamn förbereds nu bygget av en terminal för flytande naturgas, LNG. Göteborgs Stad har godkänt detaljplanen och rivningsarbeten inleds på tomten för att bereda plats för terminalen. Dessutom har ett nytt bolag som ska driva terminalen bildats.

Läs hela artikeln
09 04 2014

Nu intensifieras det nationella biogasarbetet

Biogas kan spela en viktig roll i energiomställningen. Men vilket mål är rimligt att sätta upp för biogasen i Sverige och vilka styrmedel behövs för att nå dit? Det är några av frågorna som ska få svar genom ett unikt samverkansprojekt som tar krafttag för det nationella biogasarbetet.

Läs hela artikeln
mars 2014
18 03 2014

Swedegas LNG-satsning i Dagens Industri

Artikel i Dagens Industri om Swedegas LNG-strategi.

Läs hela artikeln
12 03 2014

Nu invigs GoBiGas

GoBiGas är världens första förgasningsanläggning i sitt slag och Sveriges största anläggning för produktion av biogas. Biogasen kommer att matas in på gasledningen i sydvästsverige för att på ett effektivt sätt nå ut till marknaden. Gasen kan användas som fordonsbränsle, råvara till industrier eller gas till kraftvärme.

Läs hela artikeln