12 mars, 2019

Skatteökning på kraftvärme motverkar omställningen

Gasbranschen har reagerat kraftigt på regeringens förslagna skattehöjning på kraftvärmen – den motverkar den pågående omställningen av energisystemet. I sitt remissvar på finansdepartementets promemoria ”Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik” begär branschorganisationen Energigas Sverige att kraftvärmens förutsättningar och behov av nya styrmedel utreds.

– För gaseldade kraftvärmeverk innebär förslaget en skattehöjning motsvarande 473 procent eller 246 kronor per megawattimme. Det är i vissa fall mer än vad själva gasen kostar. Att genomföra en sådan dramatisk höjning på mindre än ett halvår är inte rimligt, säger Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

Omställning till förnybara bränslen för värmeproduktion i kraftvärmeanläggningar pågår redan, oberoende av regeländringen. Dessutom minskar skattehöjningen utrymmet för vidare investeringar i förnybar kraftvärme- och elproduktion, menar Energigas Sverige.

– Kraftvärmeanläggningarna kan inte ställa om till förnybart på några månader. Det leder även till minskad elproduktion, vilket i sin tur påverkar den redan ansträngda effektbalansen i våra storstäder. Resultatet blir att Sverige i stället tvingas köpa kolbaserad el från exempelvis Polen. Det gör verkligen ingen klimatnytta, och motverkar själva syftet med förslaget, säger Maria Malmkvist.

Gaseldade kraftvärmeverk kan enkelt ställa om till förnybart genom att byta ut naturgasen mot biogas. Men för att det ska ske måste onödiga hinder undanröjas. Biogas som samdistribueras via gasnätet bör tilldelas elcertifikat och tillgodoräknas i EU ETS, skriver Energigas Sverige i sitt remissvar på promemorian.

– Regeringen måste undanröja de hinder som finns för omställning till biogas innan piskan tas fram. När stabila och långsiktiga villkor för biogasen är på plats kan man börja fundera på effektiva styrmedel som skyndar på den omställning av energisystemet som redan är på god väg – och som vi är fast beslutna om att fortsätta, säger Maria Malmkvist.

Läs hela Energigas Sveriges remissvar här.

Tillbaka till nyheter 2019