07 december, 2021

Vätgasstrategi med angelägna prioriteringar – nätutbyggnaden för långsam

Energimyndighetens förslag till nationell strategi pekar tydligt ut vätgasens viktiga roll, men saknar tillräcklig ambition vad gäller utbyggnad av nödvändig, ny infrastruktur för distribution av vätgas. Detta trots att vätgasinfrastruktur framhålls i strategin som det mest kostnadseffektiva sättet att transportera energi, redan vid ganska låga volymer. Nu krävs skyndsam nationell planering för att möta industrins och transportsektorns behov och för att Sverige ska hålla samma tempo som övriga Europa.

Energimyndigheten konstaterar att både vätgasdistribution och integration med det övriga energisystemet är områden som behöver analyseras vidare. Myndigheten menar dock att planeringen av denna först kan komma igång efter 2030. Det är alldeles för sent. För att tillgodose industrins växande behov och konkurrenskraft behöver långsiktig planering komma igång skyndsamt och ta höjd för en växande vätgasekonomi, i hela landet. Faktum är att vi redan 2030 behöver ha lösningar på plats om svensk industri ska klara sina klimatmål.

  • Vätgasstrategin pekar tydligt ut riktningen för utbyggnaden av en svensk vätgasproduktion. Rekommendationen att snabbt få en reglering och fungerande marknadsmekanismer på plats är också viktiga framgångsfaktorer. Myndigheten underskattar dock behovet av att redan nu ta ett starkt och långsiktigt grepp kring planering och utbyggnad av infrastrukturen, säger Hans Kreisel, vd Nordion Energi.
  • Det behövs en nationell plan och färdiga regleringar på plats 2023. Det är en viktig förutsättning för att vi ska få till nödvändiga investeringar som tillgodoser industrins växande behov av vätgas, i alla delar av landet. Det handlar ytterst om svensk industris möjlighet till omställning och konkurrenskraft, säger Hans Kreisel, vd Nordion Energi.

Vätgasen – en förutsättning för elektrifieringen
Energimyndigheten konstaterar att nödvändiga regelverk snabbt behöver komma på plats gällande produktion, distribution, användning och investeringar. Strategin slår även fast att den framtida elanvändningen väntas bli ännu högre än tidigare prognoser, och att en stor del av elen kommer att behövas för produktion av just vätgas. Elbehovet för produktion av vätgas bedöms kunna uppgå till 126 TWh 2050, vilket kan jämföras med dagens samlade elproduktion i Sverige (159 TWh). Prognosen visar tydligt att Sverige står inför stora utmaningar inom energiförsörjningen.

Precis som Energimyndigheten konstaterar kan ett sammanhållet energisystem där el- och vätgasnät integreras, skapa större möjligheter för lagring och kapacitetsutnyttjande. Infrastrukturen bör även kopplas samman med de nordiska och europeiska energinät som nu snabbt byggs ut.

Vätgasekonomin växer med sektorsintegration
Övergången till vätgasekonomin har startat. Inom EU satsas 430 miljarder euro på vätgaslösningar, och EU-kommissionens European Hydrogen Strategy liksom lagstiftningsförslagen för minskade utsläpp, Fit for 55-paket, pekar ut vätgasens avgörande betydelse för omställningen. Frågan om sektorsintegration ligger högt på de europeiska el- och gasnätsbolagens agenda. De gör nu gemensam scenarioplanering i syfte att ta fram tioårsplaner som ska presenteras senare hälften av 2022. Scenarierna syftar till att tillhandahålla en kvantitativ grund för att planera investeringar i infrastruktur och ge insikter i hur ett integrerat energisystem ska utvecklas, samtidigt som de förblir neutrala både i fråga om teknik och energibärare. I Sverige har vi ännu ej inlett ett motsvarande, sektorsintegrerat planeringsarbete.

Skyndsam nationell planering är ett viktigt nästa steg
Som systembalansansvarig (Transmission System Operator) för det svenska stamnätet för gas har Nordion Energi en viktig uppgift i att bidra till den hållbara omställningen och investera i system som är öppna för alla parter på marknaden. Med viktiga insikter från Energimyndighetens vätgasstrategi behöver Sverige nu skyndsamt börja samplanera el- och vätgasinfrastrukturen på nationell nivå. De svenska strategierna behöver även utvecklas i samklang med EU:s högt uppsatta målsättningar.

För mer information, kontakta:

Kommunikationschef Saila Horttanainen
Tel:+46706227606
E-post: saila.horttanainen@nordionenergi.se 

 

Tillbaka till nyheter 2021