03 juli, 2017

Swedegas investerar i LNG-infrastruktur i Göteborgs Hamn

Swedegas investerar i ny LNG-infrastruktur i Göteborgs Hamn för att primärt möta sjöfartens behov av miljövänligare bränsle. Anläggningen är den första för LNG i Göteborg, Nordens största hamn, och gör det möjligt för fartyg att bunkra LNG i hamnen – samtidigt som de lastar och lossar vid kaj. Den beräknas vara i drift under 2018.

Sjöfartens behov av alternativ till tjockolja och diesel drivs av allt striktare krav när det gäller minskade utsläpp. LNG (Liquefied Natural Gas) är idag det renaste marina bränslet och det främsta alternativet för bland annat den storskaliga sjöfarten. Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider är ett stort problem som påverkar både miljön i haven och i luften. LNG som drivmedel sänker utsläppen av svavel, partiklar och tungmetaller till ett minimum, kväveoxider med 80 procent och koldioxidutsläppen med 25 procent.

  • Investeringen är startskottet för att stegvis bygga en större anläggning som också kan förse transportsektorn och svensk industri med flytande gas. Inom samtliga sektorer handlar det om att ställa om från oljebaserade produkter, säger Johan Zettergren, VD Swedegas.

Anläggningen - som består av lossningsstation, kryogen rörledning och bunkringsutrustning - erbjuder fartyg en möjlighet att kunna bunkra LNG vid kaj medan lastning och/lossning pågår, och således utnyttja tiden i hamnen på effektivt sätt. Efterfrågan på den typen av lösning har varit stor från sjöfartens sida och konceptet har utformats i nära dialog med marknadens aktörer.

  • Vi har sedan länge trott på LNG som framtidens bränsle. Swedegas satsning ligger i helt linje med vår ambition att minska sjöfartens miljöpåverkan och skapa ett hållbart skandinaviskt godsnav, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Infrastruktur för förnybar gas

Anläggningen är ett första steg i att bygga en större lösning för gasinfrastruktur i Göteborgs Hamn som också kan anslutas till stamnätet för gas. I likhet med stamnätet, där både natur- och biogas transporteras, är den nya anläggningen flexibel och kan även användas för lagring och transport av förnybar gas.  

EU har givit projektet sk PCI-status, vilket innebär att det är det av de mest prioriterade infrastrukturprojekten i Europa. EU har också via INEA (The Innovation and Networks Executive Agency) beviljat stöd för att projektet ska kunna realiseras. Swedegas har tecknat ett sk EPC-kontrakt (Engineering, Procurement and Construction) med en leverantör som ska bygga anläggningen.

För mer information, kontakta Saila Horttanainen, informationschef Swedegas 070-622 76 06.

 

Tekniska fakta

Anläggningen byggs vid en kaj i Energihamnen i Göteborgs Hamn där fartyg kan bunkra LNG samtidigt som de lastar eller lossar produkter. LNG:n kommer till anläggningen via trailers eller containers som lossas vid en lossningsstation och distribueras via en 450 meter lång vacuumisolerad kryogen rörledning ut till kajerna i Skarvikområdet i Energihamnen.

Fakta om LNG

LNG är naturgas, mestadels metan, som kylts ner till -162°, och tillfälligt omvandlats till vätska. Det gör att den tar 600 gånger mindre plats och kan effektivt fraktas i tankar på fartyg, tåg eller lastbil. Vid förbränning avger den mindre utsläpp av koldioxid och kväveoxid jämfört med oljedrift, och avsevärt mycket mindre utsläpp av svavelföroreningar och partiklar. LNG är färglös, giftfri och luktfri.

Fakta om Swedegas

Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas satsar på att utveckla ny infrastruktur för biogas, vätgas och flytande naturgas (LNG)

Tillbaka till nyheter 2017