05 februari, 2013

Sjöfart och industri redo att investera i LNG

Intresset för flytande naturgas, LNG, hos sjöfarten och svensk industri är mycket stort. Det visar en ny undersökning från Swedegas. Nya, tuffare miljökrav på fartygsbränsle i svenska farvatten från 2015 samt industrins behov av att ställa om från olja är de främsta skälen till att växla över till flytande naturgas, LNG.

Det svenska infrastrukturföretaget Swedegas har nyligen genomfört en marknadsundersökning för att ta reda på hur stort intresset är för LNG. Resultatet av undersökningen ger viktigt underlag inför etableringen av en LNG-terminal i Göteborgs Hamn. Närmare 20 ledande företag inom sjöfart, industri och gashandel har besvarat undersökningen.

-Responsen har varit över förväntan. Svaren visar tydligt att LNG är ett framtidsbränsle och att företagen är beredda att göra investeringar i takt med att LNG introduceras på den svenska marknaden, säger Lars Gustafsson, VD Swedegas.

Första öppna terminalen
Det är Swedegas och holländska Vopak som planerar för en LNG-terminal i Nordens största hamn, och investeringen är i miljardklassen. Göteborgs Hamn stödjer projektet och investerar i hamnområdet. Genom att terminalen hålls öppen för alla som vill importera LNG till Sverige, får den svensk markanden för första gången möjlighet att fritt välja sin LNG-leverantör.

-Inom svensk industri finns potential att ersätta över 10 TWh olja med LNG. Genom en LNG-terminal i Göteborg kan vi tillgodose hälften av hela industrins behov. Miljövinsterna blir avsevärda med minimerade svavelutsläpp för sjöfarten samt en minskning av industrins koldioxidutsläpp med 25 procent.

En färsk rapport från teknikkonsultföretaget Ramböll bekräftar vidare att Nordens största hamn, Göteborg, är en naturlig knutpunkt i en nationell infrastrukturlösning där även andra hamnar kan ingå. Från Göteborg kan LNG, utöver tankning till fartyg, smidigt transporteras med tåg och lastbil vidare in i landet. Från terminalen kan LNG även transporteras vidare in i stamnätet för gas.

För mer information kontakta

Saila Horttanainen, informationschef Swedegas AB, 070-622 76 06

Cecilia Carlsson, kommunikationsansvarig Göteborgs Hamn AB, 031-731 22 45.

Fakta

Swedegas AB
Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier med naturgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas (LNG).

Göteborgs Hamn
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. Här finns också Nordens största Energihamn.

LNG
LNG är gas som kyls ner till flytande form och minskar därigenom 600 gånger i volym. Den är möjlig att transportera på fartyg, tåg och lastbil och kan därigenom också nå delar av landet som saknar gasnät. LNG konkurrerar framför allt med olja då koldioxidutsläppen är 25 procent lägre. Även andra utsläpp som tungmetaller, kväveoxider, partiklar och sot är väsentligt lägre. Svavelutsläppen är nära noll. När LNG ersätter tjockolja som drivmedel till fartyg minskar både klimatpåverkan och övergödning av haven drastiskt. En LNG-terminal i Göteborg får betydelse inte bara för västkusten utan även för industrier i andra delar av landet där svensk basindustri står i begrepp att byta ut olja och kol.

Tillbaka till nyheter 2013