18 oktober, 2019

Regeringsbeslut riskerar att bromsa omställning från fossila till förnybara bränslen för sjöfarten

Regeringen har sagt nej till Swedegas ansökan om att ansluta en anläggning för flytande gas i Göteborgs hamn till stamnätet för gas. Vi tycker att det är ett olyckligt beslut då det riskerar att begränsa tillgången till gas för rederier som ställer om från oljebaserade till mer miljö- och klimatvänliga fartygsbränslen. Gas som fartygsbränsle minimerar de hälsofarliga utsläppen av svavel, kväve och partiklar samt minskar utsläppen av koldioxid, och är därför ett attraktivt alternativ till dagens bränslen.

Swedegas har idag en mindre anläggning i hamnen för både flytande natur- och biogas (LNG respektive LBG). Redan idag kan alltså rederierna välja förnybar biogas. Och eftersom infrastrukturen är flexibel och kan användas för både naturgas och biogas finns inga risker att bygga in sig i ett fossilberoende. Tvärtom, den möjliggör en stegvis omställning för sjöfartens till fossilfria bränslen.

Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan på biogas. Det är en utveckling som ur miljö- och klimatsynpunkt är mycket positiv. Det som sällan uppmärksammas är att svenska rederier ligger i framkant i världen när det gäller att ställa om från tjockolja till gas. De facto är efterfrågan på biogas större än tillgången – och detta är en långt viktigare fråga för politiken att adressera än att förhindra utveckling av nödvändig infrastruktur.  

Vårt mål är att bidra till omställningen till förnybart genom att med vår infrastruktur förse sjöfarten, industrin och hushållen med grön gas, främst biogas. Vi menar att det saknas en långsiktig politisk strategi för att utveckla svensk biogasproduktion. Vi hoppas att den utredning om biogasens förutsättningar som nu pågår inte bara blir en skrivbordsprodukt, utan på allvar kan bidra till att öka den svenska biogasproduktionen.

Behovet av biogas är stort och vi vill arbeta tillsammans med regeringen för att öka andelen biogas på marknaden. Därför är det olyckligt att regeringen, genom att säga nej till en anslutning av vår anläggning för flytande gas till stamnätet, riskerar att hämma framför allt sjöfartens omställning till nya, renare bränslen.

Tillbaka till nyheter 2019