12 maj, 2015

Dags att bygga pilotanläggning för Power to Gas i Sverige - ökar andelen förnybart, minskar utsläppen och öppnar för mer vindkraft

Idag presenteras resultaten från en unik studie om möjligheterna att använda Power to Gas i Sverige. Förutsättningarna skiljer sig åt i olika delar av landet – men tydligt är att Power to Gas kan ta hand om elöverskott från vindkraften på olika sätt: producera vätgas, lagra överskottet i gasnät och/eller utöka produktionen av biogas.

Gotland, Falkenberg och Piteå har undersökts i studien, och samtliga platser har vad som krävs för att kunna bli aktuella för landets första pilotanläggning för Power to gas. Nu krävs regionalt initiativ och engagemang för att en anläggning ska bli verklighet.

Mer förnybar el

-    Power to Gas skulle på samtliga platser bidra till samhällsnytta, mer förnybar elproduktion och samverkan mellan olika energiaktörer. Nu när detta är konstaterat kan vi också ta nästa steg och verka för att en pilotanläggning byggs på någon av platserna, säger Johan Zettergren, marknadschef på Swedegas.

Gemensamt för de utvalda platserna är storskaliga utbyggnadsplaner för vindkraft och mål om en ökad användning av biodrivmedel. I övrigt skiljer sig förutsättningarna åt. Studien visar att Gotland redan idag har ett överskott av el från vindkraft under vissa perioder. Regionen har också en planerad biogasexpansion och en lokal industri med höga koldioxidutsläpp.  Falkenberg å sin sida har god tillgång till gasinfrastruktur, fortsatta planer för vindkraftsutbyggnad och en vätgas-tankstation är under uppförande. Även Piteå har stora vindkraftsplaner, god tillgång på skogsråvara för förnyelsebar energiproduktion och har redan idag ett överskott på el men också hög energianvändning med stora koldioxidutsläpp.  

Studien har utförts av ÅF på uppdrag av infrastrukturbolaget Swedegas och en rad andra energiaktörer. Energimyndigheten har via Energiforsk givit stöd till studien.

Fakta - vad är Power to Gas?

Det råder ingen brist på förnybar energi. Utmaningen består i att göra den förnybara energin tillgänglig där den behövs, när det behövs och till konkurrenskraftiga priser. Power to Gas är ett energisystem som fullt ut tar tillvara potentialen i förnybar energi, såsom vindkraft. Sverige står inför en storskalig utbyggnad av vindkraften. Tillfällen av överproduktion kommer att uppstå allt oftare, samtidigt som vindstilla perioder kräver snabb tillgång till alternativ elproduktion.

Istället för att låta överskott från vindkraft gå till spillo kan den generera vätgas genom elektrolys ur vatten. Vätgasen används därefter för att lagra in energin och använda den när den behövs och/eller att öka utbytet av biometan vid biogasproduktionen. Att ta hand om elöverskott och omvandla den till biogas öppnar för en ännu större utbyggnad av vindkraften. Samtidigt fördubblas utbytet av biogas ur befintlig biomassa.
Power to Gas är mycket uppmärksammat internationellt, och ett 40-tal anläggningar finns redan idag eller är under byggnation i Europa varav hälften i Tyskland.

För mer information
Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, 070 622 76 06

 

Läs rapporten här.

Tillbaka till nyheter 2015