07 maj, 2014

Power to Gas i Sverige - nu utreds lokalisering

Power to Gas kan snart bli verklighet i Sverige. Energimyndigheten har idag beviljat medel till en studie som ska visa var i landet en pilotanläggning kan byggas. Falkenberg, Gotland och Luleå är tre kandidater. Tekniken Power to Gas, som innebär att överskott av el från förnybara energikällor som vind och sol kan tas tillvara, spås få en viktig roll i det framtida energisystemet.

-Det råder ingen brist på förnybar energi. Utmaningen består i att göra den förnybara energin tillgänglig där den behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser. Power to Gas knyter ihop energisystemen för el, gas och värme på ett effektivt sätt, säger Johan Zettergren, marknadschef på Swedegas som är initiativtagare till utvecklingsprojektet.

Vindkraften viktig vid val av lokalisering

Genom att bevilja medel till en lokaliseringsstudie har Energimyndigheten bidragit till att första steget mot en pilotanläggning nu kan tas i Sverige. I anläggningen ska det vara möjligt att lagra förnybar el när produktionen är hög och efterfrågan låg. Tre helt olika typer av lokaliseringar - Falkenberg, Gotland och Luleå - kommer att undersökas vidare. Potentialen för vindkraftsproduktion, lokala förutsättningar och intresse samt infrastrukturen i området är några av faktorerna som spelar in vid valet av lokalisering för en anläggning. 

Bakom projektet står förutom Swedegas, som är projektägare, även Cementa, E.ON, Falkenberg Energi, Svensk Gastekniskt Center, Vätgas Sverige, ÅF, Öresundskraft samt Energigas Sverige. Ett flertal andra aktörer har också visat intresse för projektet.  

Nyligen publicerades en rapport om möjligheterna med Power to Gas i Sverige. Rapporten konstaterar att vindkraften ökar snabbt i Sverige och uppgick till närmare 10 TWh förra året. Uppnår vi 30 TWh till 2020, kan Power to Gas spela en viktig roll för att lagra produktionsöverskott och göra energin tillgänglig när efterfrågan är hög. Överskottet kan också omvandlas till vät- och eller biogas och användas som förnybart bränsle i transportsektorn.

Internationell utbyggnad pågår

Power to gas spås spela en viktig roll i det framtida energisystemet. Internationellt är intresset stort för Power to Gas-tekniken. Tyskland och Danmark är några av de länder som med kraftig utbyggnad av vind- och solkraft nu ser behov av väl fungerande infrastruktur som både kan lagra och transportera el. I Tyskland finns det i dag ett 20-tal anläggningar.

För mer information, kontakta Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, 070 62276 06 eller Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige, 070-365 24 14.

Fakta Power to Gas

Power to Gas är mycket uppmärksammat internationellt, och ett 40-tal anläggningar finns redan idag eller är under byggnation i Europa varav hälften i Tyskland. Det handlar om ett energisystem som fullt ut tar tillvara potentialen i förnybar energi, såsom vindkraft.

En storskalig utbyggnad av vindkraften kommer att leda till att all vindkraftsel inte kan tas tillvara. Men istället för att låta det gå till spillo kan den generera vätgas genom elektrolys ur vatten. Vätgasen används därefter för att öka utbytet av biometan vid biogasproduktionen. Att ta hand om överskott från vindkraften och omvandla den till biogas öppnar för en ännu större utbyggnad av vindkraften. Samtidigt fördubblas utbytet av biogas ur befintlig biomassa.

Power to Gas är inte bara ett sätt att framställa gas av el, utan konceptet bidrar till att koppla samman elnät och gasnät till energinät.


Tillbaka till nyheter 2014