23 juni, 2021

Pressmeddelande: Ny rapport visar att Sverige står inför en omfattande utbyggnad av infrastruktur för vätgas för att nå klimatmålen

För att klara industrins och transportsektorns omställning behöver Sverige bygga en helt ny infrastruktur för vätgas. I rapporten ”The role of gas and gas infrastructure in Swedish decarbonisation pathways 2020-2045” som lanserades vid ett webbinarium med Energiforsk säger författarna att detta kan vara en av de största infrastruktursatsningarna som Sverige någonsin stått inför.

I rapporten konstateras också att Sverige kan bli självförsörjande på vätgas och att produktionen av vätgas kommer att kunna ha sitt centrum i elområde 2. Därifrån kan den kostnadseffektivt transporteras till regioner där det bland annat finns industrier för vilka vätgasen är avgörande för att nå fossilfrihet.

Vätgasen, men också biogasen, har en betydligt större roll i det framtida energisystemet. En av styrkorna med gasen är att den, i stor skala och över längre avstånd, är betydligt billigare att transportera än el.  Transportkostnaden för gas uppskattas i tidigare studier[1] till 2-4 gånger lägre än för el.

Det är samhällsekonomiskt intressant att investera i infrastruktur för vätgas. Rapporten ökar också insikten om hur central vätgasinfrastrukturen är både för att nå klimatmålen och för att få ett energisystem i balans, säger Hans Kreisel, VD för Nordion Energi.

Det kommer att finnas tydliga synergier mellan vätgasinfrastrukturen och befintliga och framtida elnät. Vätgasproduktion kan exempelvis utnyttja billig elproduktion och avlasta flaskhalsar i elnätet.

En omfattande utbyggnad av vätgasinfrastruktur kräver flera åtgärder

Studien visar att elbehovet i Sverige kommer att nästintill fördubblas till 240-250 TWh till 2045, varav en stor del används för att producera och tillgodose landets uppskattade vätgasbehov (50-68 TWh). Utbyggnaden av både el- och vätgasnät behöver därför samplaneras och optimeras utifrån kundernas behov i olika delar av landet.

Utbyggnaden av vätgasinfrastruktur kommer utgå från flera regionala, industriella kluster och deras vätgasbehov, med en central nod i elområde 2 med minst 40% av produktionen. Nätet kommer sedan att kunna byggas ihop utifrån dessa kluster till ett mer sammanhållet nationellt vätgasnät.

Viktiga åtgärder nu är att på nationell nivå börja samplanera el- och gasinfrastrukturen, så kallad sektorkoppling, och att börja förbereda för en modell som skapar samhällsnytta genom att vara öppet för alla som vill ansluta sig. Vidare bör vätgasnäten vara reglerade, precis som elnäten, säger Hans Kreisel.

Det är också nödvändigt att sätta tydliga mål och att ta fram strategier för vätgas, havsbaserad vindkraft och biogas. De svenska strategierna bör utvecklas i samklang med EU:s mål kring dessa tekniker och energibärare, menar rapportförfattarna.

Efterfrågan på biogas väntas öka

Det befintliga gasnätet i sydvästra Sverige, som idag används för transport av natur- och biogas, är redan idag dimensionerat för att långsiktigt klara av en ökad efterfrågan på biogas i regionen. Andelen biogas i systemet ökar för varje år och utgör idag 30% av den handlade gasen. Målet är 100% grön gas. Detta nät kommer alltså att användas för distribution av biogas och för vätgas byggs helt ny infrastruktur.

Om rapporten

Energiforsk, som är ett opartiskt forsknings- och kunskapsföretag, har lett arbetet med studien ”The role of gas and gas infrastructure in Swedish decarbonisation pathways 2020-2045”. I studien har även erfarenheter från det arbetet som Energiforsk nu leder på uppdrag av Nordiska ministerrådet för att modellera det framtida nordiska energisystemet tagits tillvara. Analysen i projektet har genomförts av konsultbolaget Guidehouse som har internationell erfarenhet av och utfört liknande avkarboniseringsstudier med fokus på gasen och gasinfrastrukturens roll för att nå klimatmålen. Bakom studien står också Nordion Energi, Göteborg Energi, Öresundskraft, Kraftringen och Gasnätet Stockholm.

För att läsa rapporten i sin helhet, besök: https://energiforsk.se/program/vatgasens-roll-i-energi-och-klimatomstallningen/rapporter/the-role-of-gas-and-gas-infrastructure-in-swedish-decarbonisation-pathways-2021-788/

 

För mer information eller frågor, kontakta:

Matilda Danielsson, Kommunikation Nordion Energi
Mail: matilda.danielsson@nordionenergi.se
Tel: 073 842 91 90[1] European Hydrogen Backbone: Analysing future demand, supply, and transport of hydrogen. Gas for Climate. Juni 2021. https://gasforclimate2050.eu/wp-content/uploads/2021/06/EHB_Analysing-the-future-demand-supply-and-transport-of-hydrogen_June-2021.pdf

Tillbaka till nyheter 2021