02 juni, 2014

Nya flexibla modeller för mer biogas på nätet

För att göra det intressant för biogasproducenter att mata in gas i nätet och därigenom nå en större marknad, har Swedegas tagit fram flexiblare modeller för anslutning. Villkoren gäller från maj 2014.

De nya anslutningsvillkoren erbjuder valfrihet och flexibilitet, och ger biogasproducenter möjlighet att välja den modell som passar dem bäst. Villkoren är framtagna så att de ska fungera för både mindre och större biogasproducenter.

Anslutning till Swedegas nät medför att all biogas kan få avsättning året runt. Nätet som distributionsform innebär att ingen biogas behöver facklas bort, vilket idag sker med ungefär en tiondel av landets biogasproduktion.

Biogas som matas ut i Swedegas nät når en större marknad och kan fritt handlas genom grön-gas principen (samma som för grön el). Handel med grön gas kan även ske mellan nät som inte sitter ihop.

Anslutning till gasnätet kan ske på tre olika sätt:

1. Swedegas står för hela investeringen

Vår traditionella modell där Swedegas står för hela investeringen och biogasproducenten betalar inmatningstariff för den biogas som matas ut på nätet.

2. Anslutande företag står för hela investeringen

Biogasproducenten står för hela investeringen och betalar därför ingen inmatningstariff för biogasen som matas ut på nätet.

3. Avbetalningsmodell

Biogasproducenten står för en del av investeringen och Swedegas betalar resterande del. Biogasproducenten betalar sedan inmatningstariff i proportion till den del av investeringen som är betald.

Ökad andel biogas

Inom kort kommer de två största biogasanläggningarna i Sverige, GoBiGas i Göteborg, och Jordberga utanför Trelleborg, att börja mata in biogas i Swedegas nät. Swedegas har som mål att 20 procent av gasen i nätet ska vara förnybar till 2020.

De tre modellerna beskrivs mer i detalj här http://www.swedegas.se/vara_tjanster/tjanster/anslutning.

Tillbaka till nyheter 2014