22 december, 2019

Pressmeddelande: Nya mål för biogasproduktion är en bra början men mer behövs

Förslagen i den statliga biogasmarknadsutredningen är ett bra steg för att öka produktionen av biogas i Sverige. Men det kommer att krävas starkare fokus för att möta den stadigt stigande efterfrågan på grön gas för att nå klimatmålen till 2045.

Den statliga biogasutredningen lämnar idag sitt slutbetänkande till regeringen och energiminister Anders Ygeman. Utredningen föreslår att användningen av biogas fortsatt ska vara skattebefriad vilket är ett väl fungerande sätt att driva på utvecklingen för mer biogas. Vidare föreslår utredningen nya ekonomiska stöd för biogasproduktion genom rötning samt nationella mål om 10 TWh för produktionen av biogas i Sverige till och med 2030.

-  Vi välkomnar förslagen om fortsatt skattebefrielse och nya stöd till produktionen av biogas. Behovet av grön gas är stort och det är nu angeläget att regeringen skyndsamt tar stafettpinnen vidare och säkerställer bättre konkurrensvillkor för svensk biogas, säger Hans Kreisel, vd på Weum/Swedegas. 

Weum/Swedegas äger och driver infrastruktur för gas i sydvästra Sverige. Kunder kan redan idag välja grön gas och efterfrågan ökar stadigt, t ex inom livsmedelsindustrin. Enligt GasBaromentern är andelen biogas i nätet ca 20 procent, en fördubbling på bara drygt ett år.  

Fortsatta reformer viktiga

Biogasutredningen föreslår även en ny utredning med fokus på produktionen av biogas genom förgasning av skogsråvara samt produktion av vätgas genom att använda överskottet från förnybar el, så kallad Power to gas. Man föreslår däremot inga ändringar i nuvarande lagstiftning, något som branschen har efterlyst. Samtidigt pågår nu ett omfattande arbete inom EU för att utveckla marknaden för biogas och andra gröna gaser, som också kommer att påverka Sverige. 

-  Det här är ett bra första steg men vi hade gärna sett mer ambitiösa och långsiktiga mål för svensk biogas. Vi ser också behov av fortsatta reformer för att utbudet av grön gas ska kunna möta efterfrågan bland våra kunder. Det handlar till exempel om användning av skogsråvara för biogasproduktion, möjligheten för nätbolag att hjälpa till med investeringar för att höja kvalitén på biogasen, energilagring och ursprungsgarantier för grön gas. Här behöver Sverige också vara med och driva på utvecklingen i Europa, avslutar Hans Kreisel.

Saila Horttanainen
Chef Kommunikation och Hållbarhet
0706 22 76 06
saila.horttanainen@swedegas.se

Tillbaka till nyheter 2019