23 april, 2013

Ny tioårsplan för utveckling av gasnät i Europa

Samarbetsorganisationen för europeiska transmissionsnätsoperatörer av el respektive gas, ENTSOG, har nu presenterat sin tioårsplan (Ten Year Network Development Plan, TYNDP) enligt direktiv från EU.

Syftet med TYNDP är att ge en övergripande bild över Europas infrastruktur och att påvisa eventuella avsaknader i de investeringsplaner som finns. Planen illustrerar vidare behov av och tillgång till gas samt nivån på integration mellan gasmarknaderna. TYNDP för perioden 2013-22 har just publicerats av ENTSOG. Swedegas är medlemmar i ENTSOG och har lämnat bidrag till planen.

Planen bekräftar att det i de flesta delar av Europa finns en välutvecklad infrastruktur för gas, vilken är ansluten till flera försörjningsvägar och som är kan hantera perioder av särskilt hög efterfrågan och variationer i tillförselmönster.

Integrationen av gasinfrastruktur visar vägen också för hur Europas gasmarknader kan integreras.  Det stora antalet planerade projekt visar att nätoperatörer och andra aktörer är beredda att investera, vilket kommer att tillgodose de behov som finns och ytterligare gagna försörjningstryggheten för gas.

I planen beskrivs behovet av ökad försörjningstrygghet för Sveriges del. Idag sker i princip all tillförsel via en ledning i Danmark.

Det pågår ett antal projekt för att öka tillförseln och försörjningstryggheten i Sverige. Det handlar om en förstärkning av infrastrukturen från Tyskland successivt t o m 2016, Swedegas investering i en LNG-terminal - vilken förväntas anslutas till gasnätet – samt storskaliga biogasinmatningar på det svenska gasnätet det närmaste året. Detta ger slutkunder och konsumenter en trygg planeringshorisont under många år framöver. Vi förväntar oss en ökning av användandet av natur- och biogas till förmån för en utfasning av oljeprodukter inom industri, sjöfart och transportnäringarna, säger Lars Gustafsson, VD Swedegas.

Läs vidare www.entsog.eu/publications/tyndp?year=2013

För ytterligare information, kontakta

Johan Zettergren, chef marknad, Swedegas, +46 70 328 86 08
Saila Horttanainen, informationschef, Swedegas, +46 70 622 76 06
 

 

Tillbaka till nyheter 2013